DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Перспективи дослідження професійної рефлексії в супервізії соціального працівника

О.О. Байдарова

Анотація


Стаття присвячена проблемі пошуку місця та значення професійної
рефлексії в супервізії соціального працівника, який безпосередньо
взаємодіє з клієнтами. Визначено, що супервізія та рефлексія як феномени
тісно взаємопов’язані, причому супервізія організовує у часі й просторі
процеси розгортання професійної рефлексії, контейнерує зміст про
фесійних ситуацій, перетворюючи їх на усвідомлений досвід, який стає
основою творчого навчання та саморозвитку.


Ключові слова


рефлексія; соціальний працівник; супервізія; професійна ситуація; інтеракція; професіоналізм.

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексеев Н.Г. Рефлексия и сознание / Н.Г. Алексеев //

Категории, принципы и методы психологии. Психические

процессы: тезисы докладов к VI Всесоюзному съезду общества

психологов СССР. – М., 1983. – Ч.2. – С. 247 249.

Браун А., Боурн А. Супервізор у соціальній роботі: Супервізія

догляду в громаді, денних та стаціонар. установах / А.Браун,

А.Боурн; Пер. з англ. Т. Семигіної. – К.: Унів. вид во

“Пульсари”, 2003. – 240 с.

Вульфов Б.З. Профессиональная рефлексия: потребность,

сущность, управление / Б.З. Вульфов // Magister. – 1995. –

№1. – С.71 79.

Горішна Н. Супервізія у практиці соціальної роботи та

підготовки соціальних працівників у США / Н. Горішна //

Науковий вісник Ужгородського національного універси

тету: Серія “Педагогіка. Соціальна робота”. – Ужгород,

– № 15. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/

portal/natural/NVUU/Ped/2008_15/horishna.pdf

Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт

теоретического и экспериментального психологического

исследования / В.В. Давыдов. – М.: Педагогика, 1986. –

с.

Джейкобс Д. Супервизорство: Техника и методы корректи

рующих консультаций /Д. Джейкобс, Д. Мейер. – СПб.:

Б.С.К., 1997. – 235 с. – Режим доступа: http://flogiston.ru/

library/supervision

Кон И.С. В поисках себя: личность и ее самосознание /

И.С. Кон. – М.: Политиздат, 1984. – 335 с.

Корнюшина Р.В. Зарубежний опыт социальной работы /

Р.В. Корнюшина. – Владивосток: Изд во Дальневосточного

университета, 2004. – 85 с.

Кулюткин Ю.Н. Личность: внутренний мир и самореали

зация: идеи, концепции, взгляды / Ю.Н. Кулюткин,

Г.С. Сухобская. – СПб.: Тускарора, 1996. – 175 с.

Лушпаева Е.В. Развитие рефлексии в общении средствами

социально психологического тренинга: автореф. дис. на

соиск. науч. степени канд. психол. наук / Е.В. Лушпаева. –

М., 1989. – 20 с.

Савенко О.А. До проблеми дослідження рефлексії / О.А. Са

венко // Наукові записки Інституту імені Г.С. Костюка АПН

України / [ред. С.Д. Максименко]. – К.: ДП “Інформаційно

аналітичне агенство”, 2007. – Вип. 35. – 632 с.

Савчук О.М. Використання моделі супервізії в соціальній

роботі / О.М. Савчук // Збірник тез конференції “Соціальна

політика, соціальна робота й охорона здоров’я: як Україні

досягти європейського рівня якості послуг?”. – К., 2007. –

С. 224 227.

Ставкова С.Г. Супервізія – метод професійного становлення

соціальних працівників: історичний аспект / С.Г. Ставкова //

Соціальна робота в Україні: теорія і практика: наук. метод.

журн. – К.: Нац. пед. ун т ім. М.П. Драгоманова: Держ. соц.

служба для сім’і, дітей та молоді: БО “Фонд соц. роботи”:

ВГО “Ліга соц. працівників України”. – 2007. – №2 (Квіт.

черв.). – С. 35 40.

Цыганова Е.С. Супервизорство как новая технология

социальной работы в России / Е.С. Цыганова, А.Ф. Мас

калева // Вестник Российского государственного социаль

ного университета в г. Красноярске. – Красноярск, 2007. –

Режим доступа: http://kraspubl.ru/content/view/51/48/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.