DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Формування гуманістичної спрямованості майбутніх соціальних педагогів у процесі особистісно орієнтованого виховання

Н.О. Бочаріна

Анотація


У статті розглянуто засоби формування гуманістичної спрямованості
особистості майбутніх соціальних педагогів у процесі навчання у вищому
навчальному закладі.


Ключові слова


особистість; гуманістична спрямованість; соціальний педагог; процес формування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Балл Г.О. Сучасний гуманізм і освіта (Соціально філософські

та психолого педагогічні аспекти). – Рівне, 2003. –128 с.

Бех І.Д. Виховання особистості: У двох книгах. Книга

перша. Особистісно орієнтований підхід: теоретико тех

нологічні засади. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.

Бех І.Д. Духовні цінності в розвитку особистості // Педа

гогіка і психологія. – 1997. – № 1. – С.124 129.

Бех І.Д. Проблема особистісних цінностей: стан і орієнтири

дослідження // Українська психологія: сучасний потенціал:

Матеріали четвертих костюківських читань (25 березня 1996

року): В трьох томах. – Т.1. – К.: Інститут психології АПН

України, 1996. – С. 57 67.

Бех І.Д. Цінності як ядро особистості // Цінності освіти і ви

ховання / За заг.ред. О.В.Сухомлинської. – К., 1997. – С. 8 11.

Иванова Л. К. Система вузовской профессиональной под

готовки специалистов социальной сферы к социальной работе

с семьей / Л. К. Иванова // Отечественный журнал со

циальной работе. – 2004. – № 3. – С. 68—72.

Концепція національного виховання: Схвалена Всеук

раїнською педагогічною радою працівників освіти 30 червня

р. // Освіта. – 1994. – 26 жовтня. – С. 5 6.

Семиченко В.А. Визначення функцій педагогічної діяльності

в контексті гуманізації навчання // Гуманітарні науки. –

– № 1. – С.21 32.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.