DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Несформованість моральної саморегуляції як детермінанта виникнення девіантної поведінки підлітків

А.Р. Зимянський

Анотація


Аналізується несформованість моральної саморегуляції як детер
мінанта виникнення девіантної поведінки підлітків.


Ключові слова


моральна саморегуляція; девіантна поведінка; підліток; моральна самосвідомість; моральна саморефлексія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Апетик Н.М. Особливості становлення моральної само

регуляції поведінки у дітей підліткового віку // Вісник

Харківського університету. Серія “Психологія”. №472. –

Харків, 2000. – С.9 12.

Боришевський М.И. Розвиток морального саморегулювання

поведінки учнів // Психологія: Зб. наук. пр. – К.: Рад.

школа, 1985. – С. 3 11.

Боришевский М.И. Развитие саморегуляции поведения

школьников: Дис....докт. психол. наук: 19.00.07. – К.,

– 77 с.

Зимянський А.Р. Моральна рефлексія та моральна само

регуляція як психологічні механізми розвитку моральної

самосвідомості особистості підлітка // Наукові записки.

Серія “Психологія і педагогіка”. – Острог: Вид во На

ціонального університету “Острозька академія”, 2008. –

Вип. 10. – С. 116 120.

Кириченко Т.В. Вивчення механізмів саморегуляції по

ведінки підлітків // Психологія: Зб. наукових праць. – Вип.

(6). (НПУ імені М.П.Драгоманова). – Київ, 1999. – С.142

Конвенцiя про права дитини (Конвенцiя ратифiкована

Постановою ВР N 789–12 вiд 27.02.91).

Савчин М.В. Психологія відповідальної поведінки: Мо

нографія. – Івано Франківськ: Місто НВ, 2008. – 280 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.