DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Атракція як сінергізуючий фактор у міжособистісних взаємовідносинах та її психо–біоенергетичне значення

А.О. Іванченко

Анотація


Статтю присвячено вивченню позитивного впливу атракції як
циркулюючого благодатного психо біоенергетичного потоку на вста
новлення креативних міжособистісних взаємин. Установлено, що
включення атракції обумовлюють наявні у людини задатки духовного
розвитку та його тенденція до саморосту. Виявлена прямопропорційна
залежність розвитку креативності від інтенсивності атрактивних
міжособистісних проявів.


Ключові слова


атракція; біоенергія; духовний розвиток; креативність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андриенко Е.В.Социальная психология: Учебное пособие

для вузов / Под ред. В.А.Сластенина. – М.: Академия,

– 264 с.

Бандурка А.М., Бочарова С.П. Основы психологии управ

ления. – Харьков. унив. внутр. дел, 1999. – 528 с.

Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. – М.,

– 313 с.

Іванченко А.О. Авторська лінгво культурологічна сінергі

зуюча програма навчання // Актуальні проблеми психології:

Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць

Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. –

– Т. 12. – Вип. 7. – С. 75 81.

Іванченко А.О. Мотиваційні утворення в процесі акуль

турації і їхня роль у розвитку креативності // Актуальні

проблеми психології: Психологія навчання. Медична

психологія. Гендерна психологія: Збірник наукових праць

Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. –

– Т. 10. – Вип. 12. – С. 177 187.

Иванченко А.А. Роль лингвиста руководителя: анализ

трудностей и перспектив в ходе усвоения итальянского

языка // Вісник Харківського національного університету.

Серія Психологія. – 2008. – № 807. – С. 145 150.

Иванченко А.А., Дзатти Альбэрто. Психологическая и

эпистемологическая сущность синергии и её релевантность

во взаимоотношениях преподавателя и студентов (в ракурсе

преподавания итальянского языка) // Вісник Харківського

національного університету. Серія Психологія. – 2007. –

№759. – С. 114 120.

Куликов Л.В. Психология настроения личности: Дисс. ...

д ра психол.наук: 19.00.11. – СПб., 1997. – 429 с.

Муздыбаев К. Завистливость личности (статья первая) //

Психологический журнал. – 2002. – Том 23. – № 6. – С. 38 50.

Русский эрос, или Философия любви в России / Сост.

В.П. Шестаков; Коммент. А.Н. Богословского. – М.:

Прогресс, 1991. – 448 с.

Таранов П.С. Анатомия мудрости: 120 философов: В 2 х

томах. – Т. 1. – Симферополь: Реноме, 1997. – 624 с.

Шеховцова Л.Ф. Проблема энергетического потенциала

человека в научной школе Б.Г.Ананьева // Психологический

журнал. – 2007. – № 5. – С. 89 98.

Cooper C.L., Liukkonen P., Cartwright S. Stress prevention in

the workplace: Assessing the costs and benefits to organiza

tions. Luxembourg: European Foundation for the improvement

of Living and Working Conditions, 1996.

Cooper C.L., Sadri G. The impact of stress counseling at work //

Journal of Social Behaviour & Personality, Chichester UK:

Wiley, 1991, 6 (7), p. 411 423.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.