DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Диференційованість ціннісного простору як показник розвитку особистості

В.В. Кириченко

Анотація


У статті аналізується розвиток особистості на основі показника
розвитку її ціннісної свідомості. Представлені результати дослідження
диференціації ціннісної свідомості.


Ключові слова


ціннісна свідомість; розвиток особистості; ціннісна диференціація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абульханова Славская К.А. Деятельность и психология

личности / К.А.Абульханова Славская. – М.: Наука,

– 336 с.

Ананьев Б.Г. О проблемах современного человековедения /

Б.Г.Ананьев. – М., 1977. – 297 с.

Анцыферова Л.И. Личность и деятельность: проблемы

развития личности / Л.И.Анциферова // Материалы

симпозиума. – М., 1969. – с. 437.

Асмолов А.Г. Психология личности: Учебник / А.Г.Асмо

лов. – М.: Изд во МГУ, 1990. – 367 с.

Брушлинский А.В. Принцип детерминизма в трудах С.Л.Ру

бинштейна / А.В.Брушлинский // Вопросы психологии. –

– С.66 73.

Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ прео

доления критических ситуаций) / Ф.Е.Василюк. – М.: Из

во Московского университета, 1984. – 200 с.

Карпенко З.С. Аксіопсихологія особистості / З.С.Карпенко –

К.: ТОВ “Міжнар. фін. агенція”, 1998. – 216 с.

Келли Д. Теории личности. Теории личностных конструк

тов / Джордж Келли. – СПб, 2000. – 286 с.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. /

А.Н.Леонтьев – М., 1975. – С. 25.

Музика О.Л. Ціннісна когнітивна складність у дослідженні

творчо обдарованої особистості / О.Л.Музика / Наука і

освіта: Науково практичний журнал Південного наукового

Центру АПН України. – Одеса. – 2007. – №4 5. – С. 118 121.

Музика О.Л. Теоретичні та методологічні проблеми дослідження

ціннісної свідомості / О.Л.Музика // Проблеми суспільних

трансформацій України в умовах транзитивного розвитку:

Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково

практичної конференції. – Житомир, 2004. – С. 114 123.

Общая психодиагностика / Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Сто

лина. – М.: Изд во Московского университета, 1987. – 303 с.

Петровсий А.В. К пониманию личности в психологии / А.В.Пет

ровский // Вопросы психологии. – 1981. – № 2. – С. 40 46.

Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма субъектно

сти / А.В.Петровский. – Ростов на Дону.: Феникс, 1996. – 512с.

Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии / С.Л.Ру

бинштейн – М.: Педагогика, 1973. – 379 с.

Сафин В.Ф. Психология самоопределения личности: Учебное

пособие по спецкурсу / В.Ф.Сафин. – Свердловск: Свердл.

ГПИ, 1986. – 142 с.

Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Антропологический принцип

в психологии развития / В.И.Слободчиков, Исаев Е.И //

Психологический журнал. – 1998. – № 6. – С.1 3.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.