DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Дослідження специфіки партнерської взаємодії в процесі фахового навчання майбутніх учителів

О.П. Коханова

Анотація


У роботі розкрито зміст та місце партнерської взаємодії викладачів і
студентів у процесі професійного навчання; визначені та охарактеризовані
переважаючі типи стосунків у груповій взаємодії майбутніх учителів на
основі аналізу результатів практичного дослідження.


Ключові слова


професійне навчання; партнерські стосунки; взаємодія; партнерська взаємодія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Грейліх О. О. Формування міжособистісної професійної

взаємодії у майбутніх педагогів / О. О. Грейліх // Наука і

освіта. – 2008. – № 4 5. – С. 77 80.

Етимологічний словник української мови: У 7 т. / [уклад.:

Р. В. Болдирєв та ін.]. – К.: Наукова думка, 2003. – Т. 4. – 656 с.

Москаленко В. В. Психологія соціального впливу / В. В. Мо

скаленко – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 448 с.

Немов Р. С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб.

заведений: В 3 кн. / Р. С. Немов. – М.: Гуманит. изд. центр

“ВЛАДОС”, 2003. – Кн. 3. – 640 с.

Пов’якель Н. І. Психологічна готовність до партнерства як

передумова становлення партнерських відносин при ви

рішенні конфліктів // Матеріали Всеукраїнської науково

практичної конференції “Проблеми безпеки української нації

на порозі XXI сторіччя. – Частина 1. – Київ Чернівці, 1998.

Татаринцева Г. Методологічні підходи до визначення

поняття “партнерство” / Г. Татаринцева // Наука молода. –

– № 8. – С. 145 150.

Хайруллин Г. Т. Технология и техника взаимодействия /

Г.Т. Хайруллин. – Республика Казахстан, Алматы: КИЦ:

АВС, 1999. – 248 с.

Шигонська Н. В. Філософський, психологічний, соціо

логічний та педагогічний аспекти сутності категорії “про

фесійна взаємодія” / Н. В. Шигонська // Вісник Жи

томирського державного університету. – 2008. – Вип. 42. –

С. 160 164.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.