DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Ціннісні орієнтації у системі життєставлень сучасної молоді

Н.І. Левус

Анотація


У статті розглянуто зміст і конкретні прояви ціннісних орієнтацій
молоді, в першу чергу, соціокультурних. Досліджено співвідношення
ціннісних орієнтацій та особистісних ставлень як умову самовизначення
особистості. Виявлено, що в структурі ціннісних орієнтацій сучасної молоді
першочергове місце займають моральні цінності, а основними факторами
їх формування є активність і діяльність особистості.


Ключові слова


ціннісні орієнтації; життєставлення; самовизначення; цілепокладання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Афанасьева И. Г. Социальные ценностные ориентации

личности. – М.: Политиздат, 1986. – 159 с.

Здравомыслов А. Г. Ценностные ориентации в системе лично

сти // Личность в мире ценностей: Тезисы докладов научно

практической конференции. – Новосибирск, 1994. – 456 с.

Зотова О. И., Бабаева М. И. Ценностные ориентации и

механизмы социальной регуляции // Методологические

проблемы социальной психологии. – М.: Просвещение,

– 424 с.

Кон И. С. В поисках себя: личность и ее самосознание. – М.:

Политиздат, 1984. – 335 с.

Костюк Г. С. Навчально виховний процес і психічний

розвиток особистості. – К.: Радянська школа, 1989. – 608 с.

Круглов Б. С. Роль ценностных ориентаций в формировании

личности школьника. – М.: Знание, 1983. – 184 с.

Мерлин В. С. Психология индивидуальности: Изб. психол.

тр. – М.: Ин т практич. психологии; Воронеж: НПО

“МОДЭК”, 1996. – 446 с.

Пантилеев С. Р. Самоотношение как эмоционально оце

ночная система. – М.: Изд во МГУ, 1991. – 108 с.

Психологія суб’єктної активності особистості / Відп. ред.

В. О. Титаренко. – К., 1993. – 228 с.

Старовойтенко Е. Б. Жизненные отношения личности:

модели психологического развития. – К.: Либідь, 1992. –

с.

Эриксон Э. Г. Идентичность: юность и кризис: Пер. с англ. –

М.: Прогресс, 1996. – 334 с.

Ядов В. А. О диспозиционной регуляции социального

поведения личности // Методологические проблемы со

циальной психологии. – М.: Изд во МГУ, 1987. – C. 135


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.