DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Цінність саморозвитку особистості в інформаційному суспільстві

Д.В. Лущикова

Анотація


Стаття присвячена розгляду цінності саморозвитку особистості в
інформаційному суспільстві в двох аспектах: її суспільний та інди
відуальний духовний потенціал і її реалізація на рівні активності окремої
особистості.


Ключові слова


інформаційне суспільство; цінності; саморозвиток особистості; самоперетворювальна активність; духовність; схильність до самозмінювання; континуально-ієрархічна структура особистості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абульханова Славская К.А. О субъекте психической

деятельности / Ксения Александровна Абульханова

Славская. – М.: Наука, 1973. – 288 с.

Балл Г.О. Про психологічний зміст вільного розвитку

особистості / Г.О. Балл // Психологічні аспекти гуманізації

освіти: Книга для вчителя; [за ред. Г.О.Балла.]. – Київ Рівне,

– 128 с.

Корнейчук Б.В. Кризис механистической ценности в

информационном обществе [Электронный ресурс] / Б.В. Кор

нійчук. – Режим доступа: http://labecon.spbstu.ru/

?issue_id=26&id=26.

Костюк Г.С. Избранные психологические труды / Григорий

Силович Костюк. – М.: Педагогика, 1988. – 304 с.

Леонтьев Д.А. Духовность, саморегуляция и ценности /

Д.А. Леонтьев // Гуманитарные проблемы современной психологии (Известия Таганрогского государственного

радиотехнического университета). – 2005. – № 7. – С. 16 21.

Лукина Н.П. Информационное общество: состояние и

перспективы социально философского исследования [Элект

ронный ресурс] / Н.П. Лукина // Гуманитарная информа

тика. – Вып. 1. – Режим доступа: http://huminf.tsu.ru/e

jurnal/magazine/1/lukina.htm.

Писчиков В.С. Квазидуховность как превращенная форма

духовности / В.С. Писчиков, М.М. Холин // Актуальні

проблеми духовності: зб. наук. праць / Криворізьк. держ.

пед. ун т; відп. ред. Я.В. Шрамко. – Кривий Ріг: Вид. дім,

– Вип. 7. – С. 12 22.

Рубинштейн С.Л. О психологическом познании: Принципы

и пути развития психологии / Сергей Леонидович Ру

бинштейн. – М.: Изд во АН СССР, 1959. – С. 164 184.

Саннікова О.П. Феноменологія особистості: Вибрані

психологічні праці / Ольга Павлівна Саннікова. – Одеса:

СМИЛ, 2003. – 256 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.