DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Моральна самооцінка як конструктивний елемент моральної самосвідомості військових курсантів

М.С. Муравська

Анотація


У статті розкрито основні психологічні параметри моральної
самооцінки особистості – її сутність, структура, функції та розвиток.
Обґрунтовано роль самооцінки як значущого орієнтира, що впливає на
моральну поведінку та життєдіяльність людини. Емпірично досліджено
та висвітлено особливості структури самооцінки військових курсантів.


Ключові слова


самооцінка; моральна самооцінка; моральна свідомість; моральна самосвідомість; рівень домагань; рефлексія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бернс Р. Развитие Я концепции и воспитания. – M.:

Прогресе, 1986. – 420 с.

Бернс Р. Что такое Я концепция // Психология самосо

знания. Хрестоматия / Под ред. Д.Я.Райгородского. –

Самара: Изд. Дом “Бахрах М”, 2000. – С. 333 392.

Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском

воздаете. – М., 1968., 1968. – 416 с.

Выготский Л.С. Овладение собственным поведением//

Собр.соч.: В 6 т. – Т.3. – М., 1983.

Гошовська Д. Моральна самооцінка у контексті само

розуміння особистості // Матеріали звітної наукової

конференції. – Дрогобич, 2008. – Вип. 2. – С.15 20.

Грищук О.П. Оптимізація самоставлення особистості в

умовах навчальної діяльності // Практична психологія та

соціальна робота. – 2000. – № 8. – С.19 25.

Захарова А.В. Генезис самооцінки: дис. … докт. психол.

наук. – М., 1989. – 350 с.

Кон И.С. В поисках себя: личность и самоосознание. – М.:

Политиздат, 1984. – 335 с.

Маркова А.К. Психологические критерии эффективности

учебного процесса // Вопросы психологии. – 1977. – № 4. –

С. 40 51.

Психология личности: Учеб.пособие / З.В. Диянова,

Т.М. Щеголева. – Иркутск: Иркут. ун т, 2002. – 39 с.

Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. – М.: Наука,

– 416 с.

Савчин М.В. Духовний потенціал людини. – Івано Фран

ківськ: Вид во “Плай” Прикарпатського ун ту, 2001. – 203 с.

Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. – М.: Политиздат,

– 303 с.

Столин В.В. Самосознание личности. – М., 1983. – 285 с.

Фурман А.В., Гуменюк О. Є. Психологія Я концепції:

Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ 2000, 2006. –

с.

Чеснокова И.И. Проблема сознания в психологии – М.:

Наука, 1977. – 142 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.