DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Стилі та форми прояву гумору як гіпотетичні аспекти імпліцитної діагностики психологічного здоров’я

Е.Л. Носенко, О.Б. Харченко

Анотація


Наведено стислий огляд результатів сучасних досліджень різних
стилів і форм прояву гумору. Обґрунтована вірогідність зв’язку
особливостей реалізації гумору з ознаками внутрішнього світу особистості
та можливість здійснення на цій підставі імпліцитної діагностики
психологічного здоров’я.


Ключові слова


гумор; психологічне здоров’я; імпліцитна діагностика; когнітивно-експерієнціальна теорія; позитивна психологія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Байєр О. О. Діагностика почуття гумору з метою визначення

стресостійкості суб’єкта / О. О. Байєр, О. Б. Харченко // Психо

логічні проблеми адаптації особистості до змінюваних умов жит

тєдіяльності: Тези доповідей всеукраїнської науково практичної

конференції. – Дніпропетровсськ: ДНУ, 2008. – С. 103 104.

Бергсон А. Смех / А. Бергсон // Психология эмоций. Тексты.

Под ред. В. К. Вилюнаса, Ю. Б. Гиппенрейтер. – М.: Изд во

Моск. ун та, 1989. – С. 186 191.

Бурлачук Л.Ф. Словарь справочник по психодиагностике /

Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов. – СПб.: Питер, 2003. – 528 с.

Дмитриев А. В. Социология юмора: Очерки / А. В. Дмит

риев. – М.: Ин т философии РАН, 1996. – 214 c.

Зайва О. О. Особливості використання почуття гумору як

ресурсу психологічного подолання: Автореф. дис. … на

здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук /

О. О. Зайва. – Х., 2006. – 20 с.

Лук А. Н. О чувстве юмора и остроумии / А. Н. Лук. – М.:

Искусство, 1968. – 268 с.

Мартин Р. Психология юмора / Р. Мартин; пер. с англ. /

Под. ред. Л. В. Куликова. – СПб.: Питер, 2009. – 480 с.

Носенко Е. Л. Походження, зміст та форми виявлення гумору

як ресурсу психологічного подолання / Е. Л. Носенко, О. О.

Зайва // Вісник Дніпропетровського університету. Педагогіка

та психологія. – Дніпропетровськ, 2004. – № 7. – С. 22 31.

Носенко Е. Л. Сучасні напрями зарубіжної психології:

психологія особистості / Е. Л. Носенко, І. Ф. Аршава. –

Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – 305 с.

Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному / З.

Фрейд. – СПб.: Азбука классика, 2006. – 288 с.

Харченко О. Б. Гелотофобія як аспект виявлення емоційної

вразливості / О. Б. Харченко // Сучасні проблеми науки та

освіти. Матеріали 9 ї Міжнародної міждисциплінарної

науково практичної конференції 30 квітня 10 травня 2009

р., м. Алушта / Харків: Українська Асоціація «Жінки в науці

та освіті», Харківський національний університет імені В.

Н. Каразіна, 2009. – С. 143 144.

Peterson C. Character strengths and virtues: A handbook and

classification / C. Peterson, M. E. P. Seligman. – New York:

Oxford University Press, 2004.

Ruch W. Extending the study of gelotophobia: On gelotophiles and

ka tagelasticists / W. Ruch, R. Proyer // Humor: International Jour

nal of Humor Research. – 2009. – Vol. 22. – № 1/2. – P. 183 212.

Ruch W. Fearing humor? Gelotophobia: The fear of being laughed

at. Introduction and overview / W. Ruch // Humor: International

Journal of Humor Research. – 2009. – Vol. 22. – № 1/2. – P. 1 25.

Ruch W. The fear of being laughed at (gelotophobia) and per

sonality / W. Ruch, R. Proyer, D. Popa // Anuarul Institutului

de Istorie “G. Baritiu” din Cluj Napoca (Ed.), Series Huma

nistica. – 2008. – Vol. VI. – P. 53 68.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.