DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Теоретично–психологічні основи дослідження соціальної компетентності дошкільників

О.М. Павленко

Анотація


Розглянуто проблеми соціальної компетентності у різних наукових
сферах: політиці, психології, педагогіці, соціології та філософії. Виділено
та описано функції, зміст і структури соціальної компетентності. Також
розглядається вплив різних програм дошкільного виховання на
формування соціальної компетентності дітей.


Ключові слова


соціалізація; навички взаємодії; самореалізація; відчуття; спілкування; вербальна компетентність; оперативна соціальна компетентність; комунікативна компетентність; его-компетентність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Архипова С.П. Професійна компетентність і професійність

соціального працівника: сутність і шляхи розвитку // Соціальна

робота в Україні: теорія і практика. – 2004. – №2. – С. 15 24.

Васильков В. М., Василькова О. І. Професійне становлення

особистості як об’єкт міждисциплінарного аналізу //

Матеріали міжвузівської науково практичної конференції

“Методологія сучасних досліджень соціальних, економічних

та психологічних проблем регіону”, м. Донецьк, 22 лютого

року. – Донецьк, 2000 – С. 89 93.

Гриценко В. І. Проблемно орієнтовані інформаційні простори

в глобальній моделі інформатизації / В. І. Гриценко,

М.І. Вовк, А. Б. Котова // Науково технічна інформація. –

– №1 2. – С. 21 23.

Деркач А. А., Кузьмина Н. В. Акмеология: пути достижения

вершин профессионализма. – М.: РАУ, 1993. – 23 с.

Життєва компетентність особистості // Науково методичний

посібник /За ред. Л.В.Сохань, І.Г.Єрмакова та ін. – К.:

Богдана, 2003. – С. 24.

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення,

викладання, оцінювання /Науковий редактор українського

видання доктор пед. наук, проф. С.Ю.Ніколаєва. – К.:

Ленвіт, 2003. – С. 56 75.

Исламгалиев Э.Г. Профессиональная компетентность

педагога: социологический анализ/Дис. канд. социолог.

наук. – Екатеринбург, 2003. – 176 с.

М’ясоїд З. Загальна психологія. – К.: Вища школа, 2000. –

С. 230.

Носков В. И., Кальянов А. В., Мирошниченко О. В. и др.

Инновационные технологии в гуманитарном вузе / Под ред.

проф. В. И. Носкова. – Донецк: ООО “Лебедь”, 2002. – 288 с.

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р.

№ 1719 “Про перелік напрямів, за якими здійснюється

підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо

кваліфікаційним рівнем бакалавра”. – К., 2006. – 25 с.

Русова С. Вибрані педагогічні твори: У 2 кн. / За ред

Є.І.Коваленко; Упоряд., прим. Є.І.Коваленко, І.М.Пін

чук. – Кн.2 –К.: Либідь, 1997. – 320 с.

Социальная компетентность. – С. Пб: Детский кризисный

фонд Гумерова, 1999. – С. 432.

Трубачева С.В. Умови реалізації компетентнісного підходу в

навчальному процесі / Компетентністний підхід у сучасній

освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека

з освітньої політики / Під заг. ред. О.В. Овчарук. – К.:

“К.І.С”, 2004.– С.53 58.

Шишов С. Е., Агапов И. Г. Компетентностный подход к обра

зованию: прихоть или необходимость? // Стандарты и мони

торинг в образовании. – 2002. – № 2, март–апрель. – С. 60–64.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.