DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Аксіологічний вимір ставлення молоді до права

Т.С. Панченко

Анотація


У статті подано психолого теоретичний аналіз взаємозв’язку ставлення
молоді до права та особливостей ціннісних орієнтацій особистості. Розкрито
сутність ставлення до права як оцінного компонента правосвідомості, його
форми. Наведено та проаналізовано результати емпіричного дослідження
взаємозв’язку основних цінностей особистості та особливостей її ставлення
до права та правових явищ.


Ключові слова


правова соціалізація; правосвідомість; ставлення до права; цінність; ціннісні орієнтації особистості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абдюкова Н. В. Актуальні проблеми правової соціалізації /

Н. В. Абдюкова // Проблеми загальної та педагогічної

психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім.

Г. С. Костюка АПН України / наук. ред С.Д.Максименко. –

К., 2006. – Т. VIII, вип. 1. – С. 6 10.

Бедь В. В. Юридична психологія: [навчальний посібник] /

В. В. Бедь – К.: Каравела; Львів: Новий світ 2000, Магнолія

плюс, 2003. – 376 с.

Безносов Д. С. Отношение к праву как проявление правового

сознания курсантов вузов МВД РФ: дис. … канд. психол.

наук: 19.00.06 / Безносов Дмитрий Сергеевич – СПб.,

– 234 с.

Белобородов А. Г. Образ права как смысловой уровень

правового сознания и деформация процесса социализации

индивида / А. Г. Белобородов // Мир психологии. – 2001. –

№ 2. – С. 166 177.

Васильев В.В. Юридическая психология / В. В. Васильев. –

СПб. : Питер, 2000. – 624 с.

Гречин А.С. Социология правового сознания: [учеб. пособие

для вузов] / А. С. Гречин. – М. : ЮНИТИ ДАНА, 2001. –

с.

Гулевич О.А. Правосознания и правовая социализация.

Аналитический обзор / О. А. Гулевич, Е. О. Голынчик. –

М. : Международное общество им. Л. С. Выготского, 2003. –

с.

Дідук І. Становлення правової свідомості особистості в

сучасних соціокультурних умовах / І. Дідук // Соціальна

психологія. – 2006. – № 6. – С. 105 114.

Еникеев М. И. Основы общей и юридической психологии:

учебник для вузов / М. И. Еникеев. – М. : Юрист, 1996. –

с.

Ефремова Г. Х. Эмпирическое исследование правосознания:

реальное содержание и задачи формирования / Г. Х.

Ефремова, Н. Л. Гранат // Психологический журнал. –

– Т. 9, № 6. – С.92 101.

Овдієнко Л. Н. Мораль і право у структурі соціальних

уявлень молоді / Л. Н. Овдієнко // Наукові студії із

соціальної та політичної психології: Зб. ст. – К., 2007. –

Вип. 12 (15). – С. 199 211.

Омельчук І. Структура правосвідомості молоді / І. Омельчук //

Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні.

Матеріали ІХ регіональної науково практичної конференції.

14 лютого 2003 р. – Львів : Юридичний факультет

Львівського національного університету імені Івана Франка,

– С.37 39.

Почебут Л. Г. Взаимопонимание культур: Методология и

методы этнической и кросс культурной психологии. Психология межэтнической толерантности: [учебное пособие] /

Л.Г.Почебут. – СПб. : Изд во С. Петербур. ун та, 2007. – 281 с.

Ратинов А. Р. Правовая психология и преступное поведение.

Теория и методология исследования / А. Р. Ратинов, Г. Х.

Ефремова. – Красноярск : Изд во Красноярского уни

верситета, 1988. – 256 с.

Хазратова Н. Дослідження суб’єктивної легітимності

юридичних норм / Н. Хазратова // Психологічні перспек

тиви. – 2003. – Вип. 4. – С. 64 73.

Циба В. Т. Системна соціальна психологія. Навчальний

посібник / В. Т. Циба. – К. : Центр навчальної літератури,

– 328 с.

Щегорцов В. А. Социология правосознания / В. А. Щегор

цов – М. : Мысль, 1981.– 174 с.

Щербакова Н. В. Правовая установка и социальная актив

ность личности / Н. В. Щербакова. – М. : Юридическая

литература, 1986. – 128 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.