DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Взаємозв’язок захисного механізму ідентифікації та умовних цінностей суб’єкта

С.Ш. Раджабова

Анотація


У статті висвітлено проблему ідентифікації як захисного механізму
та сутність його глибинної детермінації в руслі психодинамічної теорії.
З’ясовано взаємозв’язок означеного механізму із феноменом умовних
цінностей суб’єкта.


Ключові слова


Ідентифікація; інтроекція; едіпова залежність; умовні цінності; особистісна проблема; внутрішня суперечливість психіки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кляйн М. Развитие в психоанализе / Кляйн М., Айзекс С.,

Райвери Дж.; пер. с англ.; сост. и науч. ред. И.Ю. Романов. –

М.: Академический Проект, 2001. – 512 с.

Стасько О. Г. Психологічна значущість умовних цінностей

та їх вплив на формування ідеалізованого „Я” особистості:

автореф. дис. ... канд.. психол. наук: 19.00.07 / О.Г. Стась

ко. – К., 2006. – 20 с.

Фрейд А. Психология Я и защитные механизмы / А. Фрейд. –

М.: Педагогика Пресс, 1993. – 144 с.

Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого Я /

З. Фрейд // Психоаналитические этюды / сост. Д. И. Дон

ской, В. Ф. Круглянский. – Мн.: Попурри, 1999. – С. 449 –

Яценко Т. С. Особливості внутрішньої динаміки психіки /

Т.С. Яценко // Професійна освіта: педагогіка і психологія:

польсько український журнал / за ред. Т. Левовицького, І.

Вільш, І. Зязюна, Н. Никало. – Ченстохова Київ, 2003. – №

IV. – С.137 – 152.

Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції /

Т.С. Яценко. – К.: Либідь, 1996. – 264 с.

Яценко Т. С. Социально психологическое обучение в

подготовке будущих учителей / Т.С. Яценко. – К.: Вища шк.,

– 110 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.