DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Ціннісне ставлення дітей дошкільного віку до іншої людини

І.О. Стовбун

Анотація


У статті уточнено сутність поняття “ціннісне ставлення до іншої
людини” в контексті його формування у дітей старшого дошкільного віку.
На основі аналізу наукової літератури визначено теоретико психологічні
засади формування ціннісного ставлення дошкільників до іншої людини.
Розглянуто сутність, структуру, особливості та механізми формування
ціннісного ставлення до іншої людини. Доведено, що на процес формування
ціннісного ставлення до іншої людини впливає спілкування дитини з
дорослими та однолітками, ставлення оточуючих до вихованця, ціннісні
орієнтації значущих дорослих.


Ключові слова


ціннісні орієнтації; ставлення; структура ставлення; ціннісне ставлення; цінність іншої людини.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аристова Л.С. Формування у старшокласників естетичного

ставлення до мистецтва в процесі вивчення художньої

культури: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.

пед. наук: спец. 13.00.07 “Теорія і методика виховання” /

Л.С. Аристова. – Київ, 2008. – 24 с.

Белинская Т.В. Исследование процесса развития цен

ностного отношения к здоровью у студентов педагогического

вуза / Т.В. Белинская, Т.А. Финашина // Известия КОИП:

Сб. научных трудов. – Вып. № 6. – Калуга: Издательство

“Эйдос”, 2004. – С. 130 137.

Бехтерев В. М. Мозг: структура, функция, патология,

психика: / В. М. Бехтерев; [под ред. и с предисл. А.Г. Чу

чалина; коммент. В.С. Воробьева]. – М.: Поматур, 1994. –

с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови /

[уклад і гол. ред. В.Т. Бусел]. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”,

– 1736 с.

Мясищев В.Н. Личность и неврозы / В.Н. Мясищев. –

Ленинград, 1960. – С. 128 205.

Стрельцова В.П. В.Н. Мясищев – создатель “концепции

психологии отношений личности” / В.П. Стрельцова //

Психология отношений. Материалы региональной научно

практической конференции. – Владимир, 2001. – С. 36 38.

Черкалина Е.В. О характере субъективного отношения

педагогов и администрации в период инновационной

деятельности / Е. В. Черкалина // Аспирант и соискатель,

– № 1. – С. 179 184.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.