DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Динаміка мотивації фахового навчання майбутніх учителів

О.А. Столярчук

Анотація


У роботі розглянуто актуальні проблеми формування мотиваційної
готовності майбутніх учителів до фахової діяльності. Здійснено аналіз
результатів комплексного дослідження динаміки професійно спрямованої
мотивації студентів педагогічного університету на етапі фахового навчання.


Ключові слова


професійна діяльність; педагогічна спрямованість; фахове навчання; мотивація вибору професії; мотивація фахового навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Занюк С.С. Психологія мотивації : Навчальний посібник /

С.С. Занюк. – К.: Либідь, 2002. – 304 с.

Маркова А.К. Психологические критерии и ступени про

фессионализма учителя / А.К. Маркова // Педагогика. –

– №6. – С. 55 63.

Митина Л.М. Психология труда и профессионального

развития учителя: Учеб. пособие для студ. выс. пед. учеб.

заведений / Л.М. Митина. – М.: Издат. центр “Академия”,

– 320 с.

Поваренков Ю.П. Психологическое содержание профессио

нального становления человека / Ю.П. Поваренков. – М. :

Изд во УРАО, 2002. – 160 с.

Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи /

Л.Г. Подоляк. – К. : Просвіта, 2004. – С.135 136.

Психология человека от рождения до смерти. Психо

логический атлас человека / Под ред. А.А. Реана. – СПб. :

Прайм ЕВРОЗНАК, 2007. – 651 с.

Чала О.А. Специфіка мотивації майбутньої професійної

діяльності студентів педагогічного університету / О.А. Чала //

Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. / Ін т

психології ім. Г. Костюка АПН України / за ред. С. Мак

сименка. – К. : Логос, 2008. – Т.7, вип.15. – С. 305 309.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.