DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Особливості психологічного змісту духовних цінностей особистості та їх розвиток у виховному діапазоні

З.М. Шевчук

Анотація


У статті розглядаються наукові та релігійні погляди, поняття
духовних цінностей. Обґрунтовуються теоретичні матеріали, що вказують
на значущість і необхідність вивчення духовних цінностей у психології.
Розкривається напрямок розвитку духовних цінностей у виховному
діапазоні.


Ключові слова


цінності; духовні цінності; особистість; розвиток; методи виховання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Маслоу А. Психология бытия: Пер. с англ. – М.: Рефлбук;

К.: Ваклер, 1991. – 304 с.

Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика, 1992. – 430 с.

Юнг К.Г. Психология бессознательного. – М.: Канон,

– 256 с.

Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник / Пер. с анг.

– М.:Прогресс, 1990. – 368 с.

Психологія. З викладом основ психології релігії/ Під ред.

о.Юзефа Макселона – Львів: Свічадо, 1998. – 320 с.

Черепахова С.О. Філософія родонознавства. – К.: Знання,

– 460 с.

Савчин М.В. Духовний потенціал людини. – Івано Фран

ківськ: Вид во “Плай”, 2001. – 203 с.

Бех І.Д. Виховання особистості: Підручник. – К.: Либідь,

– 848 с.

Колісник О.П. Психологія духовного саморозвитку осо

бистості: Монографія. – Луцьк: РВВ “Вежа”, 2007. – 388 с.

Помиткін Е.О. Психологія духовного розвитку особистості:

Монографія. – К.: Наш час, 2007. – 280 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.