DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Духовний вимір психологічного здоров’я особистості в сучасному глобалізованому просторі

І.М. Щербакова

Анотація


Стаття присвячена розгляду ролі освіти і виховання у формуванні
психологічного здоров’я особистості, зокрема його духовного виміру в
умовах глобалізаційних суспільних змін.


Ключові слова


психічне і психологічне здоров’я; особистість; духовність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Локк Дж. Думки про виховання // Хрестоматія з історії

педагогіки. – Частина ІІ: Зарубіжна школа і педагогіка //

Упорядники та автори вступних статей: Сбруєва А.А.,

Рисіна М.Ю. / Наук. ред. Мозговой І.П. – Суми: СумДПУ

ім. А.С.Макаренка, 2006. – 432 с.

Психологічний довідник учителя: В 4 кн. – Кн. 3. /Упоряд.

В.Андрієвська / Наук. ред.С.Максименко. – К.: Главник,

– 96 с. – (серія “Психол. інструментарій”).

Щербакова І. Актуальні проблеми психологічного за

безпечення психічного здоров’я першокурсників з високою

тривожністю і агресивністю // Сучасна молодь: крок у

майбутнє: Матеріали І Міжнародної науково практичної

конференції для студентів та аспірантів. – Суми: СДПУ ім.

А. С. Макаренка, 2006. – 428 с.

Ціннісний дискурс в освіті в епоху глобалізації та інформа

ційної революції: Вибрані публікації представників наукової

школи академіка АПН України, доктора філософських наук,

професора, заслуженого діяча науки і техніки України,

Віктора Андрущенка// Видавництво Національного пе

дагогічного університету ім.М.П.Драгоманова. – К.:2009. –

с.

Локк Дж. Об упарвлении разумом // Величие здравого

смысла: Человек эпохи Просвещения: Кн. для учителя /Сост.

С.Я.Карп. – М.: Прсвещение, 1992. – 287 с.: ил. – (Фи

лософы и педагоги о личности и воспитании.)

Тоффлер О. Третя хвиля //Сучасна зарубіжна соціальна

філософія. Хрестоматія: навч. посібник / Упоряд. Віталій

Лях. – Київ.: Либідь, 1996. – 384 с.

Губерський Л, Андрущенко В. Філософія як теорія та ме

тодологія розвитку освіти. –К.: “МП Леся”, 2008. – 516 с.

Пирогов М.І. Питання життя // Хрестоматія з історії

педагогіки. Частина І. Вітчизняна школа і педагогіка /

Упорядники та автори вступних статей Рисіна М.Ю.,

Сбруєва А.А.; Наук. ред та автор передмови Сбруєва А.А. –

Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2003. – 299 с.

Степаненко І. Духовність і життєва компетентність //

Філософська думка .– №6. – С.40 55.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.