DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Психологічні проблеми переходу учнів з молодшої до основної школи

Л.В. Дзюбко

Анотація


Стаття присвячена особливостям перехідного періоду з молодшої до
середньої ланки загальноосвітньої школи. Висвітлено особливості ситуації
розвитку і навчання дітей на цьому етапі навчання. Наголошено, що
підґрунтям психологічної готовність до навчання в основній школі є
психовікові новоутворення молодшого шкільного віку. Розглянуто
особливості молодших підлітків (вікові, індивідуальні). Наведено причини
і зовнішні прояви дезадаптації до середньої школи. Проаналізовано
причини можливих труднощів у навчанні дітей цього перехідного періоду.
Наведено складові готовності до навчання в середній школі.


Ключові слова


психологічна готовність до навчання в середній школі; перехідний період з молодшої до основної школи; молодший підлітковий вік.

Повний текст:

PDF

Посилання


Божович Л.И. Проблемы формирования личности / Под

редакцией Д. И. Фельдштейна; Вступительная статья

Д.И.Фельдштейна. – 2 е изд./ Л.И. Божович. – М.: Изда

тельство “Институт практической психологии”, Воронеж:

НПО “МОДЭК”, 1997. – 352 с.

Булах І.С., Хомич Г.О., Виногородський А.М., Сабанад

зе І.О. Соціально психологічні аспекти процесу адаптації

учнів: Навчально методичний посібник. – К.: КДПУ ім.

М.П.Драгоманова, Переяслав Хмельницький державний

педагогічний інститут ім. Г.С.Сковороди, 1997. – 180 с.

Возрастно психологический подход в консультировании

детей и подростков: Учеб. пособие для студ. высш. учеб.

заведений/ Г.В.Бурменская, Е.І.Захарова, О.А.Карабанова

и др. – М.:Издательский центр “Академия”, 2002.

Дзюбко Л.В. До питання наступності розвитку дітей в

періоди вікових криз / Л.В.Дзюбко // Актуальні проблеми

психології: Психологія навчання. Генетична психологія.

Медична психологія/ За ред. С.Д.Максименка. – К.: ДП

“Інформаційно аналітичне агентство”, 2009. – Т. Х, Вип. 12.

Дзюбко Л.В. Наявність і збереження здоров’я дитини як

умова її повноцінної адаптації до шкільного життя / Л.В.

Дзюбко // Тези доповідей науково практичної конференції

за міжнародною участю “Медико екологічні та соціально

гігієнічні проблеми збереження здоров’я дітей в Україні” (10 –

вересня 2009 року). – К., 2009. – С. 114 – 118.

Истратова О.Н., Эксакусто Т.В. Справочник психолога

средней школы. Серия “справочники”/ О.Н.Истратова,

Эксакусто Т.В. – Ростов н /Д: Феникс, 2003. – 512 с.

Князева Т.Н. Психологическая готовность ребенка к

обучению в основной школе: структура, диагностика,

формирование/ Т.Н.Князева. – СПб.: Речь, 2007. – 119 с.

Лебедева Н.В. Психологические основы подготовки млад

ших школьников к обучению в основной школе: Учебное

пособие по спецкурсу / Н.В.Лебедева. – Псков: ПГПИ,

– 136 с.

Основи практичної психології / В.Панок, Т. Титаренко,

Н.Чепелєва та ін.: Підручник. – К.: Либідь, 1999. – 536 с.

Практическая психология образования: Учебное пособие. – 4 е

изд./ Под ред. И.В.Дубровиной. – СПб.: Питер, 2006. – 592 с.

Психология современного подростка / Под ред. Д.И.Фельд

штейна. – М., 1987.

Фельдштейн Д.И. Детство как социально–психологический

феномен и особое состояние развития // Вопросы пси

хологии. – 1998.

Цукерман Г.А. Десяти двенадцатилетние школьники:

“ничейная земля” в возрастной психологии //Вопросы

психологии. – 1998. – № 10. – С.17 25.

Цукерман Г.А. Что развивает и чего не развивает учебная

деятельность // Вопросы психологии. – 1998. – № 5. – С. 68


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.