DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-9.%p

Чинники та критерії комунікативно– мовленнєвого розвитку дошкільника

С.А. Михальська

Анотація


Стаття присвячена проблемі комунікативно мовленнєвого розвитку
дітей дошкільного віку. Розглядаються основні чинники та критерії
комунікативно мовленнєвого розвитку.


Ключові слова


чинники; критерії; дошкільник; комунікативно-мовленнєвий розвиток.

Повний текст:

PDF

Посилання


Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне

виховання. – 1999. – №1. – С.6 19.

Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 1: Особистісно

орієнтовний підхід: теоретико технологічні засади: Навч.

метод. видання / І.Д.Бех. – К.: Либідь, 2003. – 280 с.

Богуш А.М. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до

років: Монографія / А.М.Богуш. – К.: Видавничий Дім

“Слово”, 2004. – 376 с.

Бодалев А.А. Психология общения / А.А.Бодалев. – М.:

Издательство “Институт практической психологии”;

Воронеж: НПО “МОДЭК”, 1996. – 256 с.

Вікова психологія / За ред. І.С. Костюка. – К.: Рад. школа,

– 272 с.

Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрип

ченко, Л.В.Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. – К.:

Просвіта, 2001. – 416 с.

Выготский Л.С. Вопросы детской психологии / Л.С.Вы

готский. – СПб.: Союз, 1997. – 224 с.

Гавриш Н. Розвиток мовлення та навчання дошкільнят

рідної мови: мета і завдання / Н.Гавриш // Дошкільне

виховання. – 2003. – №7. – С. 12 14.

Дошкільна лінгводидактика: Хрестоматія / Упоряд.

А.М.Богуш. – К., 1999. – Ч.1. – С. 15 18, 137 156.

Лисина М.И. Общение, личность и психика ребенка / Под

ред. А.Г.Рузской; Вступительная статья А.Г.Рузской. – 2 е

изд. – М.: Московский психолого социальный институт;

Воронеж: НПО “МОДЭК”, 2001. – 384 с.

Пироженко Т.А. Коммуникативно речевое развитие ребенка:

Монография / Т.А.Пироженко. – К.: Нора принт, 2002. –

с.

Смирнова Е.О. Генезис общения ребенка от рождения до семи

лет в исследованиях сотрудников психологического инсти

тута / Е.О.Смирнова // Вопросы психологии. – 2004. – №2. –

С. 54 62.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.