DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-9.%p

Особливості емоційного компонента моральної свідомості дітей молодшого шкільного віку

Р.В. Павелків

Анотація


У статті висвітлено результати експериментального дослідження
психологічної структури та конкретних форм моральних проявів
особистості молодшого школяра на основі здатності дітей відчувати
особливості емоційних станів людини в ситуаціях виникнення стратегії
заступництва.


Ключові слова


моральний розвиток; моральна свідомість та самосвідомість; молодші школярі; емоційний стан; стратегія заступництва.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аливагабов Н.М. Соотношение оценки социальных явлений

и нравственного поведения у младших школьников и

подростков: Дисс. ... канд. психол. наук: 19.00.07. –

СПб,1999. – 165 с.

Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 х кн. – К.: Либідь,

– Т.1. – 278 с. – Т. 2. – 344 с.

Божович Л.И. Избранные психологические труды. Проблемы

формирования личности / Под ред. Д.И.Фельдштейна. – М.:

Международная пед. академия, 1995. – 212 с.

Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 ти томах; Т. 2.

Проблемы общей психологии / Под ред. В.В. Давыдова – М.:

Педагогика, 1982. – 504 с.

Гуменникова Т.Р. Формирование першооснов нравственной

культуры у младших школьников: Дисс. ... канд. пед. наук:

0007 / НИИ педагогики АПН Украины. – К.,1995. –

с.

Корниенко Н.А. Психологические основы эмоционально

нравственного развития личности. – Дисс. ... д ра. психол.

наук: 19.00.13. – М.,1997. – 566 с.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.:

Политиздат, 1975. – 303 с.

Леонтьев Д.А. Психология смысла. – Природа, строение и

динамика смысловой реальности. – М.: Смысл, 1999.

Махова М.Ю. Возрастные особенности рефлексивныхмеханизмов нравственного сознания школьников. – Авто

реф. дисс…канд. психол. наук:19.00.07. – Л.,1991. –

с.

Мильнікова О.М. Формування гуманістичних уявлень в учнів

початкових класів. –Дис. … канд. психол. наук: 19.00.07. –

К.,1997. – 162 с.

Плахтій В.І. Формування основ моральної свідомості

молодших школярів засобами дитячої літератури: Дис. ...

канд. пед. наук:13.00.07 /Вінницький держ. пед. універ

ситет ім. М.Коцюбинського. – Вінниця, 2003. – 201 с.

Плотникова Ю.Е. Формирование действия оказания помощи

у младших школьников. – Дисс. ... канд. психол. наук:

00.07. – М., 1998. – 216 с.

Рубинштейн С.Л. Избранные философско психологические

труды: Основы онтологии, логики и психологии / Отв.ред.

А.В.Брушлинский, В.А.Кольцова. – М.: Наука, 1997. –

с.

Сапожникова Л.С. Особенности нравственной регуляции

поведения младших школьников // Вопросы психологии,

– № 4. – С.56 60.

Сингаївська І.В. Психологічні особливості прогнозування

моральної поведінки в молодшому шкільному віці. –

Автореф. дис. ... канд. психол. наук:19.00.07 / АПН

України, Інститут психології. – К.,1993. – 18 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.