DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-9.%p

Особистісні особливості начальників караулів оперативно–рятувальної служби цивільного захисту МНС України з різним рівнем професійної успішності

А.Г. Снісаренко

Анотація


У статті представлено результати визначення особистісних особ
ливостей начальників караулів Оперативно рятувальної служби цивільного
захисту МНС України з різним рівнем професійної успішності. Проведене
дослідження дозволило виділити три типи суттєво різних психологічних
профілів фахівців, що свідчить про значні розходження у структурі
особистостей та потенційно може обумовлювати їхню професійно
психологічну придатність.


Ключові слова


особистісні особливості; рівень професійної успіш ності; психологічний профіль; начальник караулу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бут В. П. Формування професійно важливих якостей

газодимозахисників рятувальників МНС України : автореф.

дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец.

00.09 “Психологія діяльності в особливих умовах” /

В.П. Бут. – К., 2008. – 20 с.

Гонтаренко Л. О. Професіографічний аналіз діяльності

працівників чергово диспетчерської служби екстреного

виклику МНС України: автореф. дис. на здобуття наук.

ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 “Психологія

діяльності в особливих умовах” / Л. О. Гонтаренко. – Харків,

– 22 с.

Євсюков О. П., Тімченко О. В. Психологічне прогнозування

надійності діяльності працівників аварійно рятувальних

підрозділів МНС України: [монографія] / О. П. Євсюков,

О.В. Тімченко. – Харків : УЦЗУ, 2007. – 288 с.

Кришталь М. А. Особливості ергономічного забезпечення

підготовки пожежників : автореф. дис. на здобуття наук.

ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.03 “Психологія

праці, інженерна психологія, ергономіка” / М. А. Криш

таль. – К., 1997. – 18 с.

Лєбєдєв Д. В. Аналіз відповідності вимог діяльності до

особистості рівню сформованості провідних груп професійно

важливих якостей водолаза аварійно рятувального підрозділу

МНС України / Д. В. Лєбєдєв // Збірник наукових праць. –

Хмельницький : НАДПСУ, 2008. – № 43, ч. ІІ. – С. 207 211.

Миронець С. О. Негативні психічні стани та реакції у

працівників аварійно рятувальних підрозділів МНС України

в умовах надзвичайної ситуації : автореф. дис. на здобуття

наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 “Пси

хологія діяльності в особливих умовах” / С. О. Миронець. –

Харків, 2007. – 21 с.

Приходько Ю. О. Роль особистісних особливостей по

жежних рятувальників у визначенні успішності їхньої

професійної діяльності / Ю. О. Приходько // Проблеми

екстремальної та кризової психології : [збірник наукових

праць]. – Харків : УЦЗУ, 2007. – Вип. 3, ч. 2. – С. 200 206.

Собчик Л. Н. СМИЛ. Стандартизированный многофак

торный метод исследования личности / Л. Н. Собчик. – Спб. :

Речь, 2007. – 224 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.