DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-9.%p

Особливості роботи з обдарованими дітьми в системі психологічної служби школи

І.А. Сокол, А.В. Сокол

Анотація


У статті розглядаються сучасні теоретичні засади проблеми
обдарованості та особливості психологічного супроводу обдарованої дитини
в умовах діяльності шкільної психологічної служби.


Ключові слова


обдарованість; обдарована дитина; “епізодична” обдарованість; “ситуативна” обдарованість; “стабільна” обдарованість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Баришполь С.В. Посібник практичного психолога: пси

ходіагностика, тестування, розробки уроків психічного

розвитку / Баришполь С.В. – Х.: Основа,2009. – 267[5] с.:

іл. – (Серія “Психологічна служба школи”).

Бітянова М. Психолог у школі: зміст діяльності й тех

нології / Марина Бітянова. – К.: Главник,2007. – 160 с. –

(Серія “Психологічний інструментарій”).

Блонский П.П. Избранные педагогические и психоло

гические сочинения : в 2 х т. / Блонский П.П. – М.:

Педагогика, 1979. – Т.1. – 1979. – 304 с.

Богоявленская Д.Б. Одаренность: предмет и метод / Д.Б.Бо

гоявленская // Магистр. – 1994. – №6.

Выготский Л.С. Мышление и речь// Собрание сочинений: в

т. / Л.С.Выготский: под ред. В.В.Давыдова. – Т.2.:

Проблемы общей психологии. – М.,1982. – С.5 361.

Выготский Л.С. Проблема возраста // Собрание сочинений:

в 6 т. / Л.С.Выготский; под ред.Д.Б.Эльконина. – Т.4:

Детская психология. – М.,1984. – С.224 268.

Гільбух Ю.З. Розумово обдарована дитина / Ю.З.Гільбух –

К.,1993.

Дружинин В.Н. Природа одаренности / Психология ода

ренности: от теории к практике / под ред. Д.В.Ушакова. –

М.: ПЭР СЭ,2000. – 80 с.

Коробко С.Л. Робота психолога з молодшими школярами:

метод. посіб. / С.Л.Коробко, О.І.Коробко. – К.: Літера

ЛТД,2006. – 416 с.

Костюк Г.С. Здібності та їх розвиток у дітей / Г.С.Костюк. –

К.: Знання,1963. – С.52 60.

Лейтес Н.С. Возрастная одаренность и индивидуальные

различия: избр. труды / Лейтес Н.С. – Москва; Воро

неж,1997. – 280 с.

Максименко С.Д. Генезис существования личности /

С.Д.Максименко. – К.: КММ,2006. – 240 с.

Матюшкин А.В. Загадки одаренности / А.В. Матюшкин. –

М.: Школа Пресс,1993.

Моляко В.А. Психологические проблемы творческой

одаренности / В.А. Моляко. – К.: Знание,1995.

Принципы, по которым можна создать программу для

развития одаренности // Обдарована дитина. – 2004. – №5. –

С.7 10.

Савенков А.И. Одаренные дети в детском саду и школе: учеб.

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / А.И. Са

венков – М.: Академия,2000. – 232 с.

Туріщева Л.В. 101 схема й таблиця. На допомогу шкільному

психологу / Л.В. Туріщева – Х.: Основа,2008. – 94,[2]с. –

(Серія “Золота педагогічна скарбниця”).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.