DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-9.%p

Проблема співвідношення між феноменами “національна самосвідомість” та “етнічна самосвідомість” у психології

Л.М. Співак

Анотація


У статті проаналізовано основні теоретичні підходи до визначення
понять “національна самосвідомість” та “етнічна самосвідомість” у
психологічній науці.


Ключові слова


національна самосвідомість; етнічна самосвідомість; нація; етнос; національна ідентичність; етнічна ідентичність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреева Г.М. Социальная психология / Г.М. Андреева. —

М.: Аспект Пресс, 1996. – 375 с.

Большой психологический словарь / Сост. и общ. ред.

Б. Мещеряков, В. Зинченко. – Спб.: Прайм–ЕВРОЗНАК,

– 672 с.

Баронин А.С. Этническая психология / А.С. Баронин. –

Киев: Тандем, 2000. – 264 с.

Березін А.М. Психологічні чинники генези національної

самосвідомості особистості: дис. ... канд. психол. наук:

00.07 / А.М. Березін. – К., 2002. – 208 с.

Боришевський М.Й. Національна самосвідомість та іден

тифікація громадян як чинник демократичних перетворень

в українському суспільстві / М.Й. Боришевський // Со

ціально психологічний вимір демократичних перетворень в

Україні. – К.: Український центр політичного менеджменту,

– С. 138–144.

Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса / Ю.В. Бромлей. – М.:

Наука, 1983. – 412 с.

Бромлей Ю.В. Этнос и этнография / Ю.В. Бромлей. – М.:

Наука, 1973. – 283 с.

Євдокимова Н.О. Участь у скаутському русі як психологічна

умова розвитку національної самосвідомості підлітків:

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук:

спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Н.О. Єв

докимова. – К., 2005. – 19 с.

Кисельов С. Національна ідентичність українців // Полі

тичний менеджмент. – 2003. – № 2. – С. 31 40.

Мухина В.С. Этническое самосознание в контексте меж

этнических отношений / В.С. Мухина // Психология

сегодня. Ежегодник. – М., 1996. – Том 2. Выпуск 1. – 253 с.

Нагорна Л. Поняття “національна ідентичність” і “націо

нальна ідея” в українському термінологічному просторі //

Політичний менеджмент. – 2003. – № 2. – С. 14 30.

Налчаджян А.А. Этнопсихология / А.А. Налчаджян. – 2 е

изд. – СПб.: Питер, 2004. – 381 с.: ил.

Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник

для студентів вищ. навч. закладів / За ред. Ю.С. Шем

шученка, В.Д. Бабкіна. – К.: Ґенеза, 1997. – 400 с.

Сміт Е.Д. Національна ідентичність / Е.Д. Сміт. – К.:

Основи, 1994. – 223 с.

Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряжен

ности / Г.У. Солдатова. – М.: Смысл, 1998. – 389 с.

Стефаненко Т. Г. Социальная психология этнической

идентичности: автореф. дисс. на соискание ученой степени

доктора психол. наук: спец. 19.00.05 “Социальная пси

хология” / Т.Г. Стефаненко – М., 1999. – 14 с.

Стефаненко Т.Г. Этнопсихология / Т.Г. Стефаненко. 4 е

изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2008. – 368 с.

Barret (1996). English children’s acquisition of a European iden

tity. In: Breakwell, G. & Lyons, E (Eds) changing European

identities: Social psychological Analyses of Social Change. Ox

ford Pergamon Press. – 454 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.