DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-9.%p

Емоційно–ціннісне ставлення молодших школярів до себе

І. Хомич

Анотація


Стаття присвячена дослідженню особливостей формування ставлення
до свого Я в учнів молодшого шкільного віку, аналізу своєрідності
самооцінки молодших школярів, причин невідповідності поведінки та
сформованих у їхній свідомості моральних уявлень, розкриттю роз
біжностей у сприйманні й усвідомленні моральних норм, вимог з боку
дорослих та індивідуальним сприйняттям дитини.


Ключові слова


ставлення; самосвідомість; Я образ; самооцінка; моральні норми; поведінка; молодший школяр.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2 т. –

М.: Педагогика, 1990. – Т.1. – С.159.

Бех І.Д. Моральність особистості у психологічному ракурсі //

Філософ. і соціолог. думка. – 1994. – №3 4. – С. 172 184.

Эйдемиллер Э.Г. Методы семейной диагностики и психо

терапии. Методическое пособие/ Серия “Психодиагностика:

педагогу, врачу, психологу. (Вып. 1). – М.: Фолиум, 1996. –

с.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.:

Политиздат, 1978.

Мир детства: Младший школьник / Под ред. А.Г. Хрип

ковой; Отв. ред. В.В. Давыдов. – М.: Педагогика, 1981. –

с.

Особенности психического развития детей 6 7 летнего

возраста / Под ред. Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера. – М.,

Педагогика, 1988. – 439 с.

Павелків Р.В. Молодший школяр у моральному вимірі

міжособистісних відносин // Оновлення змісту, форм та

методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник

наукових праць. Наукові записки РДГУ. – Рівне, 2003. –

Вип. 26. – С.6 10.

Павелкив Р.В. Психологические особенности осознания

младшими школьниками своего поведения: Автореф. дисс.

на соиск. ученой степ. канд. психол. наук: 19.00.07. – К.,

– 17 с.

Павелків Р.В. Розвиток моральної свідомості та само

свідомості у дитячому віці. – Рівне: Волинські обереги,

– 247 с.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. – Т. 1. –

М.: Педагогика, 1989. – 488с.

Столяренко А.М. Психология и педагогика. – М.: Юнити,

– 423 с.

Субботский Е.В. Формирование морального действия //

Вопросы психологи. – 1979. – №3. – С. 47 55.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.