DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-9.%p

Особливості соціалізації особистості в процесі сімейної конфліктної взаємодії

Р.С. Чіп

Анотація


У статті аналізуються різноманітні підходи вітчизняних і зарубіжних
вчених, які досліджували проблему соціалізації особистості. Роз
глядаються наукові позиції сучасних дослідників щодо особливостей
впливу сімейного середовища на процес соціалізації дитини. Зо
середжується увага на психологічних особливостях і функціях конфлікту
як специфічного виду взаємодії батьків і дітей.


Ключові слова


соціалізація; особистість; конфліктна взаємодія; сімейне середовище.

Повний текст:

PDF

Посилання


Варій М. Й. Психологія особистості: Навч. посіб. – К.: Центр

навчальної літератури, 2008. – 592 с.

Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6 т. / Под ред. А.В. Запорожца.

Т. 4. – М.: Педагогика, 1984.

Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: Питер,

– 464 с.

Донченко Е.А., Титаренко Т.М. Личность: конфликт, гармо

ния. – 2 е изд., доп. – К.: Политиздат Украины, 1989. – 175 с.

Кононко О.Л. Соціально емоційний розвиток особистості (в

дошкільному дитинстві): Навч. посіб. для вищ. навч.

закладів. – К.: Освіта, 1998. – 255 с.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.:

Политиздат, 1977. – 304 с.

Дубровина И.В. Семья и социализация ребенка // Мир

психологии. – 1998. – № 1. – С.54 57.

Основи соціальної психології: навч. посіб. / За ред.

М.М. Слюсаревського. – К.: Міленіум, 2008.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.