DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-9.%p

Розвиток творчості та формування наукової картини світу в майбутніх учителів біології

С.П. Яланська

Анотація


Формування наукової картини світу за допомогою фундаментальних
закономірностей природи організує в єдину систему знання, отримані при
вивченні біологічних предметів. Пізнання сутності живого сприяє
розвитку творчості майбутнього вчителя біології – продуктивної діяльності,
здатної породжувати якісно нові цінності суспільного значення.


Ключові слова


наукова картина світу; розвиток творчості; природничонаукове мислення; майбутні вчителі біології; біологічні дисципліни.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дерябо С. Д. Экологическая педагогика и психология / С. Д. Де

рябо, В. А. Ясвин. – Ростов н/Д. : Фенікс, 1996. – 480 с.

Загвязинский В. И. Педагогическое творчество учителя /

В. И. Загвязинский. – М. : Педагогика, 1987 – 159 с.

Ильченко В. Р. Формирование естественнонаучного миро

понимания школьников : Кн. для учителя / В. Р. Ильчен

ко. – М. : Просвещение, 1993. – 192 с.

Книга практического психолога : Часть 1 / А. Н. Беседин,

И. И. Липатов, А. В. Тимченко, В. Б. Шапарь. – Х. : РИП

“Оригинал”, фирма “Фортуна – пресс”, 1996. – 424 с.

Костюк Г. С. Навчально виховний процес і психічний

розвиток особистості / Г. С.. Костюк ; під ред. Л. М. Про

колієнко ; упор. В. В. Андрієвська та ін. – К. : Рад. шк.,

– 608 с.

Пескун С. П. Формування творчості старшокласників у

процесі вивчення курсу “Біологія 10 12”. Система “Дидакто

сервіс” : Навч. метод. посіб. / С. П. Пескун. – Полтава :

АСМІ, 2005. – 170 с.

Психологический словарь / Под ред. В. П. Заиченко,

Б Г. Мещерякова. – 2 е изд., перераб. и доп. – М. : Педа

гогика Пресс, 1999. – 440 с.

Степанюк А. В. Формування цілісних знань школярів про

живу природу / А. В. Степанюк // Педагогіка і психологія. –

– №4. – С.50 57.

Яланська С. П. Методика забезпечення дидактичних умов

творчого розвитку старшокласників при вивченні курсу

біології / С. Яланська // Імідж сучасного педагога. – 2007. –

№ 9 10. – С. 124–127.

Яланська С. П. Організація самостійної та індивідуальної

роботи майбутніх учителів біології. Ідеї В. О. Сухом

линського // С. П. Яланська, В. В. Оніпко // Спадщина

видатних педагогів Полтавщини в міжнародному освітньому

просторі : Міжнар. наук. практ. конф., м. Полтави, 12 13

берез. 2009 р. – Полтава, 2009.

Яланська С. П. Особливості розвитку творчості майбутніх

учителів природничих дисциплін / С. П. Яланська, В. В. Оніп

ко // Вища освіта та Болонський процес : матеріали Міжнар.

наук. практ. конф., м. Полтава, 27 28 лист. 2008 р. –

Полтава, 2008. – С. 85–88.

Яланська С. П. Проектування самостійної діяльності

майбутніх учителів біології на створення корисних раціона

лізаторських пропозицій / С. П. Яланська // Біорізнома

ніття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення в

загальноосвітній та вищій школі (присвячується 120 річчю

від дня народження М.І. Вавілова) : матеріали наук. практ.

конф. / ПДПУ імені В.Г. Короленка; Полт. обл. ін т

післядипломної пед. освіти імені М.В. Остроградського. –

Полтава, 2008. – С. 322–324.

Яланська С. П. Розвиток лідерських якостей майбутнього

учителя природничих дисциплін у педагогічному вищому

навчальному закладі / С. Яланська // Імідж сучасного

педагога. – 2007. – № 7 8. – С. 131–132.

Яланська С. П. Формування екологічної психології майбут

нього вчителя біології / С. П. Яланська // Навколишнє

середовище і здоров’я людини : матеріали Всеукр. наук.

практ. семінару, м. Полтава, 24 25 верес. 2008 р. / ПДПУ

ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008 . – С. 145–148.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.