DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-8.%p

Психологічний аналіз чинників кризи підліткового віку

О.М. Близнюкова

Анотація


У статті здійснено теоретичний аналіз проблеми переживання
підліткової кризи. Обґрунтовується можливість формування у підлітків
конструктивної конфліктності як здатності знаходити адекватні способи
розв’язання протиріч кризового періоду.


Ключові слова


вікова криза; внутрішньоособистісні конфлікти; Я-концепція особистості; конструктивна конфліктність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе /

Л.И.Божович// Вопросы психологии. – 1978. – № 4. – С.15– 18.

Брылева О.А. Взаимодействие психолога и “трудного”

подростка/ О.А.Брылева // Народное образование. – 2001. –

№ 7. – С. 163 – 165.

Василюк Ф.Е. Психология переживания. Анализ преодо

ления критических ситуаций / Федор Ефимович Василюк. –

М.: Издательство Московского университета, 1984. – 200 с.

Вінс В.А. Психологічні особливості переживання вікової

кризи підлітками школи інтернату для дітей сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування: дис…канд. психол.

наук: спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” /

Вінс Вікторія Анатоліївна; Переяслав Хмельницький держ.

пед. ун т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав Хмель

ницький, 2003. – 206 с.

Глозман Ж.М. Общение и здоровье личности / Жанна

Марковна Глозман. – М.: Академия, 2002. – 208 с.

Грешнев Д.В. Психологические особенности внутрилич

ностного конфликта: дис…канд.психол.наук: спец.19.00.13

“Психология развития, акмеология”/ Грешнев Дмитрий

Викторович; Тамб. гос. ун т им. Г.Р. Державина. – Тамбов,

– 173 с.

Драгунова Т.В. Проблема конфликта в подростковом

возрасте / Т.В.Драгунова // Вопросы психологии. – 1972. –

№ 2. – С. 35 – 38.

Ионина О.С. Формирование толерантности как средство

устранения внутриличностных конфликтов подростков:

дис…канд.психолог.наук: спец. 19.00.07 “Педагогическая

психология” / Ионина Ольга Сергеевна; гос. образоват.

учреждение высш. проф. образования “Шадр. гос. пед.

ин т”. – Казань, 2005. – 185 с.

Конфликт и личность в изменяющемся мире: сб. научн.

статей по материалам междунар. науч. практ. конф., 2 –

окт. 2000 г. / Удм. гос. ун т; редкол.: Н.И.Леонов [и др.]. –

Ижевск: Удм. гос. ун т, 2000. – 154 с.

Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста /

Филип Райс; [пер. с англ. Е.Клейменова]. – СПб.: Питер,

– 624 с.

Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии /

Сергей Леонидович Рубинштейн. – М.: Наука, 1959. – 205 с.

Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды / Даниил

Борисович Эльконин; [под ред. В.В.Давыдова, В.П.Зин

ченко]. – М.: Педагогика, 1989. – 256 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.