DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-8.%p

Особливості психотерапевтичних заходів у роботі з підлітками

Н.О. Видолоб

Анотація


У статті аналізується синкретичний підхід до розуміння специфіки
підліткового віку, соціалізація даного віку та застосування психо
терапевтичних заходів у роботі з підлітками.


Ключові слова


статеве дозрівання; самопізнання; самоспостереження.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бенеш Г. Психологія: Довідник / Пер. з нім. – К.: Знання

Прес, 2007. – 510 с.

Булах І.С. Психологія особистісного зростання підлітка. –

К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – 340 с.

Варій М.Й.Психологія особистості. – К.: Центр навч. л ри,

– 592 с.

Вікова та педагогічна психологія / О.В.Скрипченко,

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук, І.С.Булах та ін. – К.:

Каравела, 2007. – 400 с.

Власова О.І. Педагогіна психологія. – К.: Либідь, 2005. –

с.

Глива Є. Вступ до психотерапії. – Острог Київ: Кондор,

– 530 с.

Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції. –

Суми: Ун ська книга, 2006. – 384 с.

Ліпський П.Ю. Основні риси освіти для сталого розвитку:

наше бачення // Проблеми освіти в суспільстві ноосферної

епохи (Освіта сталого розвитку). – К.: Чайка Всесвіт, 2007. –

С. 46 57.

Можчинский Б.Ю. Агрессия подростков: эмоциональный и

кризисный механизм. – СПб.: Лань, 1999. – 384 с.

Невідкладні завдання МОН України на 2006 2010 рр. – К.:

Знання, 2006.

Освіта України. 2005. – К.: Знання, 2006. – 276 с.

Психология здоровья / Под ред. Г.С.Никифорова. – СПб.:

Питер, 2006. – 607 с.

Психологічна енциклопедія / Автор упорядник О.М.Сте

панов. – К.: Академвидав, 2006. – 424 с.

Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б.Д.Кар

васарского. – СПб.: Питер, 1998. – 746 с.

Психотерапия / Под ред. Б.Д.Карвасарского. – СПб.: Питер,

– 544 с.

Психотерапия и экстрасенсорика / Составит. А.Н.Гопачен

ко. – Харьков: Фолио; Ростов н/Д: Феникс, 1998. – 416 с.

Скрипченко О.В., Лисянська Т.М., Скрипченко Л.О.

Довідник з педагогіки і психології. – К.: Вид во На

ціонального пед. у ту ім. М.П.Драгоманова, 2000. – 216 с.

Стратегія ЄЕК ООН освіти для сталого розвитку. – Одеса:

Екологія. – 2005. – 44 с.

Титаренко Т.М. Життєві кризи: технології консультуван

ня. – К.: Главник, 2007. – 144 с.

Туріщева Л.В. Настільна книга шкільного психолога. – Х.:

Основа, 2008. – 256 с.

Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. –

К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 656 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.