DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-8.%p

Психологічна готовність студентів немовних спеціальностей ВНЗ до самостійної іншомовної діяльності

Л.А. Онуфрієва, І.Л. Онуфрієва

Анотація


Проблема самостійності у контексті вищої школи набуває особливого
значення, оскільки програма вузівського навчання все більше спря
мовується на збільшення питомої ваги самостійної роботи студентів.


Ключові слова


самостійність; особистість; індивідуальні можливості; мотив; навчальна діяльність; навчальний процес; контроль; психологічна готовність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абульханова Славская К.А. Личностный аспект проблемы

общения//Проблемы общения в психологии. – М., 1981.

Алексєєва М.І. Мотиви навчання учнів. – Київ: Рад.школа, 1974.

Асеев В.Г. Проблема мотивации и личность//Теоретические

проблемы психологии личности. – М.: Наука, 1974.

Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности. –

М.: Мысль, 1976.

Дидора М.И. Формирование самостоятельности младших

школьников в процессе обучения//Автореф. дисс. канд.

психол.наук. – Киев, 1982. – 32 с.

Елфимова Н.В. Исследование структуры мотивационного компо

нента деятельности//Вопросы психологии. – 1988. – №4– С.82

Костюк Г.С. Навчально виховний процес і психічний

розвиток особистості. – Київ: Рад.школа, 1989.

Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – 3 е изд. – М.:

МГУ, 1972.

Мильруд Р.П. Личностный смысл изучения иностранного

языка будущими педагогами//Вопросы психологии. – 1984.

№5. – С.87 94.

Онуфрієва Л.А. Психологічна готовність до самостійної

іншомовної діяльності // Актуальні проблеми психології.

Збірник наукових праць Інституту психології ім Г.С.Ко

стюка АПН України /За ред. С.Д.Максименка. Т.10, випуск

– К., 2008 – С.362 371.

Онуфрієва Л.А. Психологічна готовність студентів немовних

спеціальностей до самостійної іншомовної діяльності в

контексті Болонського процесу // ІV Міжнародна кон

ференція “Стратегія якості у промисловості і освіті”

(30 травня – 6 червня 2008 р., Варна, Болгарія): Матеріали

у 2 х томах. Том ІІ. Упорядники: Хохлові Т.С., Хохлов В.О.,

Ступак Ю.О. – Дніпропетровськ Варна: Волант ТУ Варна,

– с. 276 279.

Психологічні аспекти гуманізації освіти: Книга для вчителя/

За ред.Г.О.Балла. – Київ Рівне, 1996.

Рейнвальд Н.И. Психология личности. – М.: УДН, 1987.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.