DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-8.%p

Психолого–педагогічне обґрунтування проблеми мовленнєвих творчих здібностей

Л.А. Онуфрієва, С.О. Ренке, Л.Й. Єзерницький

Анотація


Стаття розглядає проблеми формування, розвитку та становлення
мовленнєвих творчих здібностей у дітей дошкільного віку; розглядаються
погляди різних шкіл та течій, а також класифікації творчих здібностей та
час їх розвитку.


Ключові слова


здібності; задатки; особистість; вміння; аналіз; розвиток; класифікація; психічні властивості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика. Навч. пос. –

Запоріжжя: ЛШС. ЛТД, 2000. – 256 с.

Гаврик Н. Розвиток мовленнєвої творчості в дошкільному

віці: Донецьк: ТОВ “Либідь”, 2001.– 216 с.

Гавриш Н., Котик І. Методика розвитку мовленнєвої

діяльності: – К: Вища школа, 1996.

Каган М.С. Искусство как феномен культуры // Искусство в

системе культуры. – М.: Искусство, 1987. – С. 17—24.

Концепція дошкільного виховання в Україні. – К.: Освіта,

– 16 с.

Кудина Г.Н., Мелик Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Как

развивать художественное восприятие у школьников. – М:

Знание, 1988. – 80 с.

Кучерявий О.Г. Педагогіка і психологія дитячої творчості

(Аспект самоформування вмінь організувати творчість дітей):

Навч. посібн. —К: ІЗМН, 1998. – 156 с.

Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. – М.:

Просвещение, 1969. – 214 с.

Лук А.Н. Мышление и творчество. – М.: Политиздат, 1976. –

с.

Макарова Е.Г. В начале было детство: записки педагога. –

М.: Педагогика, 1990. – 256 с.

Петровский А.В. Популярные беседы о психологии. – М.:

Педагогика, 1977. – 317 с.

Теплов Б.М. Избранные труды. Т. 1. – М., 1985. – С. 214 248.

Торшина К.А. Современные исследования проблемы креа

тивности в зарубежной психологии // Вопросы психологии. –

– № 4. – С. 123 132.

Ушакова Т.Н. Текст как объект психологического анали

за // Психологический журнал. – 1989. – Т. 10. – № 1. –

С. 107 115.

Ушинський К.Д. Рідне слово //Твори: У 6 т. – К.: Рад,

школа, 1955. – Т. 1. – С. 269 278.

Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – Изд е 5 е.

– М.: Изд во полит. литературы, 1986. – 514 с.

Художественное творчество и ребенок /Под ред. Н.А. Вет

лугиной. – М.: Педагогика, 1972. – 286 с.

Шумилин А.Т. Талант и творчество // Формирование

творческих способностей: сущность, условия, эффективность:

Сб. трудов. – Свердловск: СГПИ, 1990. – С. 40 53.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.