DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2009-5.%p

Психологічні особливості формування комунікативної функції мовлення у розумово відсталих учнів

Н.М. Гончарук

Анотація


У статті висвітлено психологічні аспекти формування кому
нікативної функції мовлення у розумово відсталих учнів. Автор
описує особливості корекційної роботи з розвитку діалогічного та
монологічного усного мовлення.


Ключові слова


мовлення; спілкування; інформаційна; емоційно-виразна; регулятивна функції мовлення; монологічне мовлення; діалогічне мовлення; ініціативні діалогічні репліки; репродуктивні діалогічні репліки; вербальні реакції.

Повний текст:

PDF

Посилання


Виноградова А.Д. К изучению межличностных отно

шений учащихся вспомогательной школы // Научные

труды седьмой сессии дефектологии. — М., 1975.

Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. / Под ред.

А.В.Запорожца. — М.: Педагогика, 1982. — Т. 5.:

Основы дефектологии.

Гончарук Н.М. Комунікативні форми взаємодії розу

мово відсталих підлітків як показник сформованості

соціального статусу // Збірник наукових праць. —

Культура здоров’я як предмет освіти. — Херсон: ХДУ,

Земская Е.А. Русская разговорная речь: лингви

стический анализ и проблемы обучения. — М.: Наука,

Курінна А.Ф. Формування комунікативних умінь і

навичок учнів гуманітарних ліцеїв на уроках ритори

ки. – Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня

канд. пед. наук. – Херсон, 2005.

Социальная психология и этика делового общения /

В.Ю.Дорошенко, Л.И.Зотова, Н.А.Нартов и др. / Под

общей ред. проф. В.Н.Лавриненко. – М.: Культура и

спорт: ЮНИТИ, 1995.

Спеціальна психологія. Тексти. Частина І / За ред.

Матвєєвої М.П., Миронової С.П. — Кам’янець

Подільський: КПДПУ, інформаційно видавничий

відділ, 1999.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.