DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2009-5.%p

Психологічна природа і джерела становлення етнонаціональної ідентичності

І.Л. Горпинюк

Анотація


Досліджено окремі аспекти психологічної природи та по
ходження етнонаціональної ідентичності, самосвідомості, ви
світлення проблеми у різних літературних джерелах. Виявлено роль
етнізації у формуванні свідомості.


Ключові слова


ідентичність; нація; етнос; свідомість; культура.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кайгер В.І. Адаптивні механізми самосвідомості й

самоідентифікації // Соціальна психологія. – 2005 –

№ 6 (14). – С. 84 94.

Яремчик О. В. Міфологічний компонент ментальності

особистості в культурно історичній психології: Ав

тореф. дис… канд. психол. наук: 19.00.01 / Одеський

національний ун т ім. І. І. Мечникова. – О., 2004. –

с.

Обушний М. І. Етнонаціональна ідентичність – феномен

самовизначення українців. – К.: Редакційно видав

ничий центр “Київський ун т”, 1999. – 40 с.

Бичко О.В. Профілі української ідентичності. Со

ціально психологічний аналіз: Монографія. – Київ,

– 281 с.

Данилюк І.В. «Мовнi конфлiкти” та конструювання

етнiчної i нацiональної iдентичностi // Соцiальна

психологiя: Київ, 2005. – №.3 (11). – С. 43 51.

Воркачев С.Г. Лингвокультурология, языковая лич

ность, концепт: становление антропоцентрической

парадигмы в языкознании // Филологические науки.

№1. – 2001.

Гумилев Л. Н. География этноса в исторический

период. – Л.: Наука, 1990. – 278 с.

Франк С. Л. Духовные основы общества. – М.: Ре

спублика, 1992. – 511 с.

Гаджиев А. Х. Проблемы марксистской этнической

психологии. – Ростов на – Дону: Изд во Рост. н/Д. ун

та, 1982. – 317 с.

Арутюнян Ю. В. Социально культурное развитие и

национальное самосознание //Социол. иссл. – 1990.

№ 7. – С. 42 49.

Жмир В. Національна свідомість / Мала енциклопедія

етнодержавознавства. – К.: Основи, 1996. – С. 104.

Нація і держава. Теоретико методологічний та кон

цептуальний аналіз./ За ред. Ю. Римаренка. – Кн. 2. –

Київ Донецьк: Вид во НАН України, 1998. – 673с.

Павленко В.М., Таглін С.О. Етнопсихологія. –– К.:

Сфера, 1999. – 408 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.