DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2008-2.%p

Професійний розвиток особистості майбутнього спортивного психолога

Н.Ю. Волянюк, Г.В. Ложкін

Анотація


У статті розглянуті сучасні погляди на процес професійного
розвитку особистості майбутнього спортивного психолога. Подано
змістовний аналіз етапів професійної підготовки спортивних
психологів та описано основні внутрішні конфлікти, що сприяють
(при умові їх подолання) розвитку професійної ідентичності.


Ключові слова


професійний розвиток; особистість; етапи; конфлікти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – Л.: Изд

во ЛГУ, 1969. – 336 с.

Волянюк Н.Ю. Особливості вибору стратегії копінг

поведінки тренерів викладачів // Соціальна пси

хологія, 2005. – №4 (12). – С. 101 112.

Завалишина Д.Н. Модели профессионального развития

человека // Профессиональная пригодность: субъектно деятельностный подход. – М.: Изд во: ИП РАН,

– С. 55 78.

Казанцева Т.А. Особенности развития личности

студентов психологов //Профессиональная пригод

ность: субъектно деятельностный подход / Под ред.

В.А. Бодрова. – М.: Изд во ИП РАН, 2004. – С. 209

Кудрявцев Т.В., Шегурова В.Ю. Анализ динамики

профессионального самоопределения личности //

Вопросы психологии, 1983. – №2. – С.51 59.

Ложкин Г.В., Воронова В.И. Профессиональная

подготовка студентов по специальности “Психология

спорта” // Спортивный психолог, 2004. – №1. – С. 46

Ложкин Г.В., Чепелева Н.В., Повякель Н.И. Лично

стный рост психолога в системе профессиональной

подготовки // Актуальные проблемы деятельности

практических психологов. – Минск: МО, 1999. – Ч.1. –

С. 24 27.

Максименок С.Д. Общая психология. – М: “Рефл бук”,

– 523 с.

Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проб

лемы психологии. – М.: Наука, 1984. – 444 с.

Психология труда /Под ред. проф. А.В.Карпова. – М.:

ВЛАДОС ПРЕСС, 2003. – С. 249 268.

Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. – М.:

Педагогика, 1976. – 416 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.