DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2008-2.%p

Діяльність Вінницької психоневрологічної лікарні ім. О.І. Ющенка на ниві психологічних знань у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття

О.А. Логвіна

Анотація


У статті здійснюється історичний аналіз розвитку психо
логічних знань та деяких аспектів організації допомоги ду
шевнохворим Поділля, на науковій та практичній діяльності
Вінницької психіатричної лікарні ім. О.І. Ющенка у другій половині
ХІХ – на початку ХХ ст.


Ключові слова


психіатрична лікарня; Поділля; психологічна допомога; наукова діяльність; історія психології.

Повний текст:

PDF

Посилання


Библиографический указатель работ, выполненных на

базе областной психиатрической больницы им. Акад.

А.И. Ющенко за 75 лет (1987 1972 гг.). – Винница,

(Центральна наукова бібліотека. – Акт № 197 –

– № 5 1053 1).

Бойно Родзевич Г.Г. Трудотерапия и метод Симона //

Проблемы организации психиатрической помощи. –

Киев, 1935 – С. 190 198.

Вінницький обласний державний архів. – Ф. 264. – Оп.

– Спр. 710.

Гульдман В.К. Винницкая психиатрическая лечебница

и ее значение для Юго Западного края. Очерк. – К. П.,

Данилюк І.В. Історія психології в Україні: Західні

регіони (остання чверть ХІХ – перша половина ХХ

століття). – Київ: Либідь, 2003. – 152 с.

Іванова О.Ф. Історія психології ХIХ–ХХ століття (на

матеріалі розвитку психології на Слобожанщині):

Навчальний посібник. – Харків: ХДУ, 1995. – 120 с.

Клочко В.Л. Вінницька психоневрологічна лікарня ім.

акад. О.І. Ющенка. 1897 1997: історичний нарис. –

Вінниця: РВВ ВАТ “Віноблдрукарня”, 1997. – 136 с.

Краинский Н.В. Программа и схема психического

исследования душевнобольных. – Борисполь, Ско

ропечатная “Труд”, 1916.

Лекарев Л.Г. Развитие здравоохранения на Подолии.

[На с. 155 упоминается об открытии в 1897 г. псих,

лечебницы]. – В кн.: Очерки истории медицинской

науки и здравоохранения на Украине. – Киев, 1954. –

С. 151 169.

Мазурик Є.В. Нариси про минуле і сьогодення ме

дицини Кам’янця Подільського і Хмельниччини. –

Кам’янець Подільський: Абетка. – 1999. – 284 с.

Марцинковская Т.Д. История психологии. – М.:

Академия, 2007. – 544 с.

Останков П.А. Винницкая окружная лечебница //

Обозрение психиатрии и неврологии. – Санкт Пе

тербург. – № 6, 8. – 1896.

Пивоварчик І.М. Історія становлення психологічних

наукових шкіл на Півдні України (ХІХ – ХХ ст.): Дис…

канд. психол. наук.: 19.00.01. – Одеса, 2006.

Подольская губерния // Русский энциклопедический

словарь. Под ред. И.Н. Березина. – Отд. 3. – Т.4. – С.

199.

Портнов А.А., Федотов Д.Д. Психиатрия: Учебник. –

Изд е 3 е, перераб. и доп. – М.: Медицина, 1971. – С.

Роменець В.А. Історія психології ХІХ – початку ХХ

століття: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1995. – 614 с.

Ющенко А.И. Сущность душевных болезней и биолого

химические исследования их. – Петербург, 1912.

Ющенко А.И. К вопросу о постельном содержании

душевнобольных. – Отд. отт. из журнала “Русский

медицинский вестник”, 1901. – 30 с.

Якубович Л.Ф. Труд душевнобольных Винницкой

окружной лечебницы и его лечебно воспитательное

значение. – Киев, 1902. – 110 с.

Ярошевский М.Г. История психологии // 2 е перераб.

изд. – М.: Мысль, 1976. – 463 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.