DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2008-2.%p

Розуміння процесу саморозвитку старшокласників у світлі теорії імовірнісної природи світу

О.Л. Мерзлякова

Анотація


Стаття присвячена визначенню дефініції саморозвитку, зокрема
саморозвитку в старшому шкільному віці, із застосуванням ідей
імовірнісної філософіїї. Автор надає власне визначення процесу
саморозвитку старшокласників, побудоване у світлі теорії спон
танності свідомості В. Налімова із застосуванням синергетичних
принципів Г. Хакена та системного підходу В. Ганзена.


Ключові слова


саморозвиток; філософія ймовірності світу; теорія спонтанності свідомості; синергетичний підхід; принцип системності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Посацький О. В. Психологічні особливості образу

власного майбутнього в ранній юності: Автореф. дис.

канд. психол. наук: 19.00.07 / Інститут психології ім.

Г.С.Костюка АПН України. – К., 2005. – 19 с.

Левенець А. Є. Психологічні особливості становлення

життєвої перспективи в юнацькому віці: Автореф. дис.

канд. психол. наук: 19.00.07 / Національний педаго

гічний ун т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2006. – 20 с.

Лановенко Ю. І. Психологічні особливості пере

живання суб’єктом юнацької кризи: Автореф. дис.

канд. психол. наук: 19.00.07 / Національний педаго

гічний ун т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2005. – 21 с.

Панченко С. М. Психологічна освіта старшокласників

як їх життєвого самовизначення: Автореф. дис. канд.

психол. наук: 19.00.07 / Інститут психології ім.

Г.С.Костюка АПН України. – К., 2003. – 20 с.

Котик І. О. Механізми рефлексії у процесі розвитку

суб’єктності людини: Автореф. дис. канд. психол.

наук: 19.00.01 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка

АПН України. – К., 2004. – 20 с.

Максименко С.Д. Ґенеза здійснення особистості.: – К.:

Видавництво ТОВ “КММ”, 2006. – 240 с.

Налимов В. В. Спонтанность сознания. – М.: Прометей,

Налимов В. В. В поисках иных смыслов. – М.: Изд.

группа “Прогресс”, 1993.

Налимов В. В. На грани третьего тысячелетия. – М.:

Лабиринт, 1994.

Аршинов В.И. Синергетика как феномен постнеклас

сической науки. – Москва, 1999.

http://ru.philosophy.kiev.ua/iphras/library/arshinov/

glava1.html

Хакен Г. Синергетика. – М.: Мир, 1980.

Ганзен В. А. Системный подход в психологии. – Л.:

Издательство Ленинградского университета, 1983.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.