DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2008-2.%p

Специфічні особливості розвитку психологічної культури управлінських та методичних кадрів освіти в умовах післядипломної педагогічної освіти

А.С. Москальова

Анотація


У статті досліджуються специфічні особливості розвитку
психологічної культури керівних та методичних кадрів курсів
підвищення кваліфікації в умовах післядипломної педагогічної освіти.
Розглянуто стан сформованості рівнів психологічної культури у
зазначеної категорії слухачів та проведено аналіз зазначеної проблеми.
Доведено необхідність активізації роботи підвищення психологічної
культури в системі післядипломної педагогічної освіти.


Ключові слова


психологічна культура; керівні та методичні кадри підвищення кваліфікації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Москальова А.С. Про роль психологічної культури у

розвитку особистості керівника закладу освіти //

Коломінські читання. Матеріали І Міжнародного

форуму , присвяченого пам’яті Н.Л. Коломінського,

м. Київ, МАУП, 28 березня 2007р./Редкол.: М.Ф.

Головатий (голов.ред.) та ін. – К.: МАУП,2007. –

С. 135 139.

Москальова А.С. Психологічна культура керівника

закладу освіти як основа духовного буття// Зб. наукових

праць Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН

України / За ред. С.Д.Максименка, Л.М.Карамушки. –

К.: Міленіум, 2007, – т. ІХ, Част. 6. – С. 294 298.

Москальова А.С. Психологічна культура та її роль у

розвитку особистості керівників закладів освіти//

Наукові записки Інституту психології імені Г.С.Костю

ка АПН України / За ред. С.Д.Максименка, Л.М.Кара

мушки: – К.: Міленіум, 2006. – Вип.29. – С.474 483.

Рибалко В.В. Психологічна культура особистості у

професійній підготовці та діяльності практичного

психолога // Проблеми підготовки і підвищення

кваліфікації практичного психолога у вищих навчаль

них закладах: Мат ли Всеукр. наук. практ. конф. (16

травня 2002) / За ред. С.Д. Максименка; Інс т

психології ім. Г.С.Костюка; Тернопільський експери

ментальний інс т педагогічної освіти. – Тернопіль,

– С.29 32.

Семиченко В.А. Опыт системно структурного моде

лирования сложных объектов в психолого педаго

гических исследованиях / Проблеми сучасної педаго

гічної освіти: Зб. наук. статей. Сер.: Педагогіка і

психологія. – К.: Пед. преса, 2003. Вип.5. – С. 253 266.

Семиченко В.А. Пути повышения эффективности

изучения психологии: Учеб. пособие. – К.: Магістр S,

– 120 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.