DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2008-2.%p

Психологічний аспект навчального співробітництва у практиці навчання іноземної мови

Л.А. Онуфрієва

Анотація


Стаття розкриває психологічні особливості педагогічного
співробітництва, які необхідно враховувати під час організації та
проведення занять з іноземної мови.


Ключові слова


навчальне співробітництво; педагогічний вплив; спільне навчальне співробітництво; педагогічне спілкування; стиль спілкування; міжособистісна взаємодія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! – М.: Просве

щение, 1983.

Андриевская В.В. Возрастные особенности деятель

ности старшеклассников на уроках иностранного

языка // Иностр. языки в школе. – 1987. – № 6.

Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – М.:

Педагогика, 1986.

Зимняя И.А., Ильинская Е.С. Психологический

анализ урока иностранного языка // Иностр. языки в

школе. – 1984. – № 3.

Костюк Г.С. Навчально виховний процес і психічний

розвиток особистості. – К.: Радянська школа, 1989 – 608 с.

Леонтьев А.А. Внеязыковая обусловленность речевого акта

и некоторые вопросы обучения иностранным языкам //

Иностранные языки в школе. – 1968. – №2 – C. 29 35.

Леонтьев А.А. Проблемы и методы психолингвистики

в межличностном общении // Исследование речемыс

лительной деятельности. – Алма Ата, 1974. – С. 3 11.

Маркова А.К. Психология усвоения языка как средства

общения. – М.: Педагогика, 1974.

Онуфрієва Л.А. Всебічний розвиток особистості в

процесі вивчення іноземної мови / Збірник наукових

праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН

України / За ред. С.Д.Максименка. – Т.VІІІ, випуск 3. –

К., 2006. – С. 217 222.

Онуфрієва Л.А. Роль навчального співробітництва у

навчанні іноземній мові / Актуальні проблеми психо

логії “Психологічна теорія і технологія навчання” /

Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.

Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка,

М.Л.Смульсон. – К.: Міленіум, 2006. – Т.8. – Випуск

– С. 196 206.

Піроженко Т.О. Мовленнєва здібність людини та її

формування в освітніх закладах //Обдарована осо

бистість – пошук, розвиток, допомога. – К.: Гнозис, 1998.

Путляева Л.В. Психологические аспекты проблемного

обучения: Сб. Игровые формы контекстного обучения /

Ред. А.А. Вербицкий. – М.: Знание, 1983.

Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего школь

ника. – М.: Знание, 1974.

Apelt W. Grundlagen der Motivation im Fremdsprache

nunterricht, Wissenschaftliche Zeitschrift. – 1984. – № 28.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.