DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2008-2.%p

Особистість: суб’єкт або автор життєтворчості?

О.Ю. Пурло

Анотація


Використання поняття “автор” для визначення ролі особистості
в процесі життєтворчості дозволило виділити психологічні
особливості прояву особистості як творця свого життя: зрілість,
здатність до вибору, прийняття відповідальності і до трансценденції.
Подальші перспективи дослідження життєтворчості пов’язані з
розглядом екзистенційної кризи як умови становлення особистості
автором життя.


Ключові слова


особистість; суб’єкт; життєтворчість; потреба; самоорганізація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абульханова К.А. О субъекте психической деятель

ности. – М.: Наука, 1973.

Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания:

Избранные психологические труды. Гл. IV. Пси

хологическая структура личности и ее становление в

процессе индивидуального развития человека. – М. –

Воронеж, 1996. – С. 196 280.

Анцыферова Л.И. Психологическое содержание фе

номена “субъект” и границы субъектно деятельного

подхода // Проблема субъекта в психологической

науке. – М.: Академический проект, 2000. – С. 27 41.

Брушлинский А.В. Психология субъекта. – М., 2003.

Брушлинский А.В. “Психология субъекта” (страницы

последней книги А.В. Брушлинского: глава вторая

“Психология и тоталитаризм”) // Психологический

журнал. – 2003. – Т. 24 – № 2. – С. 7 14.

Волкова Е.Н. Субъектность как деятельное отношение

к самому себе, к другим людям и к миру // Мир

психологии. – 2005. – № 3 (43). – С. 33 40.

Воробьева Л.И. Субъект и/или автор (о категориях

гуманитарной психологии) // Вопросы психологии. –

– № 2. – С. 149 158.

Карпинский К.В. Человек как субъект жизни. – Гродно:

ГрГУ, 2002.

Ларцев В.С. Социальные и культурные детерминанты

формирования личности: Монография. – К.: Принт

Экспресс, 2002.

Логинова Н.А. Жизненный путь как проблема психологии.

// Вопросы психологии. – 1985. – № 1. – С.103 109.

Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические про

блемы психологии. – М.: Наука, 1984.

Психологія і педагогіка життєтворчості: Навч. метод.

посібник / Ред. рада: В.М. Доній (голова), Г.М. Несен

(заст. голови), Л.В. Сохань, І.Г. Єрмаков (наук. ред.)

та ін. – К., 1996. – 792 с.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.:

Питер, 2000.

Сергиенко Е.А. Природа субъекта: онтогенетический

аспект // Проблема субъекта в психологической науке. –

М.: Академический проект, 2000. – С.184 202.

Татенко В.А. Психология в субъектном измерении. –

К.: Просвiта, 1996.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.