DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2008-2.%p

Гендерна ідентичність та гендерна соціалізація особистості підлітків

Н.В. Шевченко

Анотація


Стаття присвячена проблемі гендерної ідентичності і гендерної
соціалізації підлітків, розкрито понятійний апарат категорій, подано
погляди вітчизняних та зарубіжних науковців щодо вивчення
особливостей формування гендерної ідентичності, й соціалізації
підлітків.


Ключові слова


гендерна ідентичність;гендерна соціалізація; підліток; етапи; фемінність; маскулінність; андрогінність; психологічні особливості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Алєксеева А.В. Психологічна стать як чинник ста

новлення особистісної ідентичності у юнацькому віці:

Автореф. дис… канд. психол. наук: 19.00.07. – К.,

– 19 с.

Бендас Т.В. Гендерная психология. СПб: Питер, 2005.

Говорун Т.В., Кікінеджі О.М. Гендерна психологія. –

К: Академія, 2004.

Горностай П.П. Основи теорії гендеру: Навчальний

посібник. – К.: К.І.С., 2004. – С.132 156.

Городнова Н.М. Соціально психологічні чинники станов

лення статево рольової ідентифікації підлітків: Автореф.

дис… канд. психол. наук: 19.00.07/ Київський міський

пед. ун т. ім. Б.Д. Грінченка, – Київ, – 2006. – 22 с.

Ижванова Е.М. Развитие полоролевой идентичности в

юношеском и зрелом возрастах: Автореф. дис… канд.

психол. наук: 19.00.13/ Московский гос. ун т. им.

Ломоносова. – М., 2004. – 19 с.

Кон. И.С. Подрастковая сексуальность на пороге 21

века. – http://sexology.narod.ru/book.

Радина Н.К. Перешенкова Е.Ю. Возрастные и социокуль

турные аспекты гендерной социализации подростков//

Вопросы психологии – 2006. – №5. – С. 49 59.

Рымарев Ю. Личностные особенности подростков с

различной гендерной идентичностью: Автореферат.

дис… канд. психол. наук: 19.00.01/ Кубанский гос. ун

т. – К., 2006. – 22 с.

Смьордова К.В. Вплив агентів гендерної соціалізації на

формування гендерної ідентичності підлітків// Соціаль

но педагогічні аспекти збереження та зміцнення

здоров’я дітей та молоді в Україні: матеріали все

української студ. наук. практ. конф. (12 13 квітня

року). – Мелітополь, 2007. – С. 70 76.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.