DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2009-6.%p

ЦІННІСНИЙ ЗМІСТ АТРИБУЦІЇ УСПІХУ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Л.М. Голянич

Анотація


Об’єктом дослідження статті є феномен атрибуції успіху особистості.
Розкривається зміст поняття «успіх», і як певна атрибутована
мета, і як процес самоідентифікації особистості, що направлений на
реалізацію та породження особистісних ціннісних установок. Дається
уявлення про репрезентований процес розвитку акмеологічних проекцій
буття людини, спрямованих на успіх в ціннісно-орієнтованій перспективі.
У статті доводиться, що своєрідна модель успіху, як система
атракторів, одночасно мотивує діяльність людини на досягнення відповідних
ціннісно-привабливих атрибутів життєдіяльності та призводить
до бажаних у певній соціальній структурі форм поведінки.


Ключові слова


успіх; феномен атрибуції успіху; цінності; процес успішної самоідентифікації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Карандашев В.Н. Методика Шварца для изучения ценностей

личности: Концепция и методическое руководство. - СПб.:

Речь, 2004. - 70 с.

Колкутина В.П. Ценностный характер социального мифа.

Ценность «успех» // Современные наукоемкие технологи. -

р. - № 3. - С. 74-77.

Леонтьев Д.А. Ценность как междисциплинарное понятие:

опыт многомерной реконструкции // Вопросы философии. -

- № 4. - С. 15-26.

Налчаджян А.А. Атрибуция, дисонанс и социальное познание.

- М.: «Когито-Центр», 2006. - 415 с.

Нестеренко В .Г . Вступ до філософії: онтологія людини. - К.:

Абрис, 1995. - 336 с.

Павліченко А. Фахове становлення студента-психолога в

контексті системної дії ціннісних орієнтацій (контури дослідницького

проекту)// Психологія і суспільство: Український

теоретико-методологічний часопис № 2 (24). - Інститут

експериментальних систем освіти. - 2006. - С. 123-133.

Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. - М., 1971.

Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: структурно-

генетичний підхід: Автореф. дис. докт. психол. наук:

00.01 КДУ ім.Т.Шевченка. - К., 1994. - 48 с.

Хекхаузен X . Мотивация и деятельность. - М.: Педагогіка,

- Ч. 2.

Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность: теория,

эксперимент, тренинг: Учеб. пособие. - М.: Изд-во Московского

психолого-социального института; Воронеж: Изд-во

НПО «МОДЭК», 2004. - 600 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.