DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-45.152-177

Характеристика самоефективності у просторі самодетермінації особистості

Марія Дригус

Анотація


У статті представлено результати теоретико­експериментального
дослідження проблеми самоефективності у просторі самодетерміна-
ції особистості. Здійснено теоретико­методологічний аналіз пробле-
ми самоефективності у різних концептуальних підходах вітчизняної
та зарубіжної психології. Розкрито концептуальну парадигму само-
ефективності А. Бандури у контексті реципрокного детермінізму те-
орії соціального научіння. Розкрито концептуальну парадигму Г. С. Кос-
тюка щодо проблеми становлення ефективності особистості у кон-
тексті концепції психічного розвитку індивіда. Акцентовано на тому,
що Г. С. Костюк уперше самобутньо ініціював, ще у 40­х рр. ХХ ст., проб­
лему особистісної самоефективності у системному вимірі. Окреслено
концептуальне підґрунтя розробки проблеми самоефективності у ві-
тчизняній психології, а також висвітлено спектри експериментально-
го дослідження проблеми самодетермінації особистості у сучасному
вітчизняному психологічному просторі. Здійснено аналіз експеримен-
тального дослідження взаємозв’язків у системі «самоефективність –
самодетермінація» особистості. Виокремлено сфери – смисложит-
тєві орієнтації, самодетермінація, життестійкість і самоставлення
особистості в концептуальному просторі самодетермінації особис-
тості. Подано характеристику самоефективності у полі смисло-
життєвих орієнтацій особистості й простежено взаємозв’язки са-
моефективності зі сферою самодетермінації особистості; з’ясовано
взаємозв’язки в опозиції «самоефективність – життєстійкість»;
установлено взаємозв’язки самоефективності та самоставлення.
Установлено тенденції взаємозв’язків у дихотомічній системі «само-
ефективність – самодетермінація». Виокремлено домінантні ознаки,
що є стрижневими в ефективному становленні взаємозв’язків систе-
ми «самоефективність – самодетермінація». Окреслено модель про-
дуктивного перебігу самоефективності у просторі самодетермінації
особистості.


Ключові слова


особистість; самоефективність; самодетермінація; розвиток; життєстійкість; смисложиттєві орієнтації; самоставлення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bandura, A. (2000). Teorija sotsial’nogo nauchenija [Social Learning Theory]. Sankt-Peterburg : Evrazija [in Russian].

Bondarchuk, O. I. (2015). Orhanizatsiino-profesiini osoblyvosti samoefektyvnosti kerivnykiv osvitnikh orhanizatsii [The organizational and professional features of self-efficacy of managers of educational organizations]. S. D. Maksymenko, L. A. Onufriieva (Eds.). Problemy suchasnoi psykholohii – Problems of Modern Psychology: Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University, G. S. Kostiuk Institute of Psychology at the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, 27, 57–69. Kamianets-Podilskyi : Aksioma [in Ukrainian].

Volodarska, N. D. (2018). Mozhlyvosti vplyvu zhyttievykh perspektyv na aktyvizatsiiu samodeterminatsii rozvytku osobystosti u kryzovykh sytuatsiiakh [Possibilities of life perspectives impact on activation of personality self-development in crisis situations]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Psykholohichni nauky» – Scientific Newsletter of Kherson State University. Series «Psychological Sciences», 4, 80–88). Kherson [in Ukrainian].

Dryhus, M. T. (2016). Kontseptsiia psykhichnoho rozvytku H. S. Kostiuka u paradyhmi osobystisnoi efektyvnosti [The concept of psychic development proposed by G.S. Кostiuk within the personal efficiency paradigm]. Aktualni problemy psykholohii – Actual Problems of Psychology: Collection of scientific works of G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine. Vol. ІХ: General Psychology. History of psychology. Ethnic psychology, 9, 187–194. Kyiv : Talkom [in Ukrainian].

Kostiuk, H. S. (1989). Navchalno-vykhovnyi protses i psykhichnyi rozvytok osobystosti [Educational process and mental development]. L.M. Prokoliienko (Ed.). Kyiv : Radianska shkola [in Ukrainian].

Kostiuk, H. S. (1941). Pro rol spadkovosti, seredovyshcha i vykhovannia v psykhichnomu rozvytku dytyny [On the role of heredity, environment and education in a child’s mental development]. Pratsi resp. nauk. konf. z pedahohiky i psykholohii – Proceedings of the republic scientific conference on pedagogy and psychology. (Vol. II. Psychology), (pp. 3–45). Kyiv : Radianska shkola [in Ukrainian].

Leont’ev, D. A. (2000). Test smyslozhiznennyh orientatsij (SZhO) [Life-meaningful orientation test]. Moskva : Smysl [in Russian].

Leont’ev, D. A., & Rasskazova, E. I. (2006). Test zhiznestojkosti [Life-hardiness test]. Moskva : Smysl [in Russian].

Mushehov, O. M. (2016). Osoblyvosti samoefektyvnosti pedahohichnykh pratsivnykiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [The Peculiarities of Self-Efficiency of Teachers of General Education Institutions]. S. D. Maksymenko, L. M. Karamushka (Eds.). Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia. Naukovyi zhurnal – Organizational psychology. Economic psychology. Scientific journal, 2–3 (5–6), 97–103 [in Ukrainian].

Finikov, T. V., & Tereshchuk, V. I. (Eds.) (2018). Lokalni systemy upravlinnia yakistiu: svitovyi dosvid ta ukrainski praktyky pobudovy [Local Quality Management Systems: Worldwide Experience and Ukrainian Practices for their Construction]. Kyiv : Takson [in Ukrainian].

Maksymenko, S. D., & Serdiuk, L. Z. (2016). Psykholohichna osnova samorealizatsii osobystosti: struktura i funktsiia [Psychological basis of personality’s self-realization: structure and function]. Aktualni problemy psykholohii – Actual Problems of Psychology: Collection of scientific works of G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine. Vol. ІХ: General Psychology. History of psychology. Ethnic psychology, 9, 6–13. Kyiv : Talkom [in Ukrainian].

Osin, E. N. (2007). Chuvstvo svyaznosti kak pokazatel’ psihologicheskogo zdorov’ja i ego diagnostika [Relatedness as an indicator of psychological health and its diagnosis]. Psihologicheskaja diagnostika – Psychological diagnosis, 3, 22–40 [in Russian].

Penkova, O. I. (2018). Tsinnisni aspekty samorealizatsii osobystosti [Valuable aspects of self-realization]. Aktualni problemy psykholohii – Actual Problems of Psychology: Collection of scientific works of G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine. Vol. VІ. Psychology of giftedness, 14, 201–207. Kyiv – Zhytomyr : Vydavnytstvo ZhDU imeni I. Franka [in Ukrainian].

Reber, A. (2000). Bol’shoj tolkovyj psihologicheskij slovar’ [Large explanatory psychological dictionary]. Moskva : Veche, AST [in Russian].

Serdiuk, L. Z. (2018). Psykholohichni faktory samodeterminatsii osobystosti [Psychological factors of self-determination]. Aktualni problemy psykholohii – Actual Problems of Psychology: Collection of Scientific Works of G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine. Vol. V. Psychophysiology. Psychology of labor. Experimental psychology, 18, 311–317 [in Ukrainian].

Stolin, V. V., & Pantileev, S. R. (1988). Oprosnik samootnoshenija [Self-attitude questionnaire]. Praktikum po psihodiagnostike: psihodiagnosticheskie materialy – Practice on psychodiagnostics: psychodiagnostic materials, (pp. 123–130). Moskva : Izdatel’stvo Moskovskogo universiteta [in Russian].

Turban, V. V. (2018). Problema samodeterminatsii osobystosti v chasi [The problem of personal self-determination in time]. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy – Bulletin of the National Defence University of Ukraine, 2 (50), 164– 171. Kyiv : NUOU [in Ukrainian].

Falkova, I. M. (2017). Do problemy rozvytku tvorchoi samoefektyvnosti osobystosti studentskoi molodi u konteksti idei H. S. Kostiuka [To the problem of the development of the creative self-efficiency of a student’s youth in the context of the ideas of G. S. Kostiuk]. Psykholohichni koordynaty rozvytku osobystosti: realii ta perspektyvy – Psychological Coordinates of Personality Development: Realities and Prospects: Collection of Scientific Materials of the 2nd All-Ukrainian Scientific and Practical Conference, (pp. 192–194). Poltava : Vydavets Shevchenko R. V. [in Ukrainian].

Chaika, H. V. (2017). Metodolohiia doslidzhennia osobystisnoi avtonomii yak kliuchovoi oznaky samodeterminatsii osobystosti [Methodology of research on personal autonomy as a key feature of self-determination]. Aktualni problemy psykholohii – Actual Problems of Psychology: Collection of Scientific Works of G. S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine. Vol. V. Psychophysiology. Psychology of labor. Experimental psychology, 17, 133–141 [in Ukrainian].

Chykhantsova, O. A. (2018). Osoblyvosti proiavu komponentiv zhyttiestiikosti osobystosti [Features of manifestations of the psychological hardiness components]. Aktualni problemy psykholohii – Actual Problems of Psychology: Collection of Scientific Works of G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine. Vol. VІ. Psychology of giftedness, 14, 267–273. Kyiv – Zhytomyr : Vydavnytstvo ZhDU imeni I. Franka [in Ukrainian].

Shvartser, R., Erusalem, M., & Romek, V. (1996). Russkaja versija shkaly obshchej samojeffektivnosti R. Shvartsera i M. Erusalema [Russian version of the general self-efficacy scale of R. Schwarzer and M. Jeru salem]. Inostrannaja psihologija – Foreign psychology, 7, 71–76 [in Russian].

Yavorska-Vietrova, I. V. (2018). Samostavlennia ta smyslovi zhyttievi oriientatsii studentskoi molodi: analiz empirychnoho doslidzhennia [Self-attitude and meaningful life orientations of students: analysis of the empirical research]. Aktualni problemy psykholohii – Actual Problems of Psychology: Collection of Scientific Works of G. S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine. Vol. ІХ: General Psychology. History of psychology. Ethnic psychology, 11, 243–252 [in Ukrainian].

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological review, 84 (2), 191–215. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191.

Bandura, A. (1978). The self system in reciprocal determinism. American Psychologist, 33 (4), 344-358. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.33.4.344.

Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.). Encyclopedia of human behavior, 4, 71–81. New York : Academic Press.

Bandura, A. (2012). On the Functional Properties of Perceived Self-Efficacy Revisited. Journal of Management, 38 (1), 9–44. Retrieved from https://doi.org/10.1177/0149206311410606.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The «what» and «why» of goal pursuits Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227–268.

Onufriieva, L. A. The theoretical and methodological analysis of «Me-professional» image as a component of future professionals «Me-concept». S. D. Maksymenko, L. A. Onufriieva (Eds.). Problems of Modern Psychology: Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University, G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, 39, 195–205. Retrieved from https://doi:10.32626/2227-6246.2018-39.195-205.

Stajkovic, A. D., Bandura, A., Locke, L. A., & Lee, D. (2018). Test of three conceptual models of influence of the big five traits and self-efficacy on academic performance: A meta-analytic path-analysis. Personality and individual differences, 120, 238–245. Retrieved from https://doi: 10.1016/j.paid.2017.08.014.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.