DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-45.451-474

Самоставлення та самоактуалізація студентської молоді у контексті самодетермінації: аналіз емпіричного дослідження

Ірина Яворська-Вєтрова

Анотація


Статтю присвячено аналізу експериментального дослідження
взаємозв’язків показників самоставлення та самоактуалізації у сту-
дентів. Самоставлення визначається як складна багаторівнева емо-
ційно­ціннісна система, яка проходить в онтогенезі певні етапи роз­
витку на основі активного засвоєння інформації про власне «Я», інте-
груючи й ієрархізуючи її, забезпечує прогнозування своєї соціальної ефек-
тивності та ставлення до себе оточуючих, регулює міжособистісні
взаємини, постановку і досягнення цілей. Самоактуалізація розгляда-
ється центральним аспектом розвитку особистості та є виявом вро-
дженої тенденції до зростання природного особистісного потенціалу.

Аналіз даних дослідження особливостей самоставлення студентів дає
підстави констатувати, що їх ставлення до себе має виражений по-
зитивний емоційний модус. З’ясовано наявність взаємозв’язків показ-
ників самоставлення й самоактуалізації особистості. Зафіксовано,
що висока позитивна оцінка себе пов’язана у досліджуваних зі здат-
ністю цінувати свою гідність, поважати себе, безпосередньо і спон-
танно виражати свої почуття, демонструвати емоції, намаганням
бути відносно незалежним у своїх вчинках, прагненням керуватися в
житті власними цілями, переконаннями, установками і принципами.
Установлено, що, демонструючи здатність до швидкого встановлен-
ня суб’єкт­суб’єктних контактів, досліджувані виявляють здатність
усвідомлювати і приймати власні прагнення й почуття, власні емоцій-
ні, у тому числі негативні, прояви, при цьому не відчуваючи потреби
у зворотному зв’язку, не надто переймаючись емоційними реакціями
оточуючих. Зауважено недостатню гармонійність процесу самоакту-
алізації у студентської молоді, розвитку здатності до конструктив-
ної самореалізації. Обґрунтовано доцільність розробки і впровадження
ефективних технологій сприяння розвитку особистісного потенціалу,
усвідомлення себе для самореалізації та становлення психологічного
благополуччя особистості.


Ключові слова


особистість; особистісний розвиток; самоставлення; самоактуалізація; самореалізація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Aleshina, Ju. E., Gozman, L. Ja., Zagika M. V., & Kroz, M. V. (2018). Samoaktualizatsionnyj test – SAT [Self-actualization test – SAT]. Psihologos – Psychologos. Retrieved from https://www.psychologos.ru/articles/view/samoaktualizacionnyy-test---sat [in Russian].

Bodalev, A. A., Stolin, V. V., & Avanesov, V. S. (2000). Obshchaja psihodiagnostika [General Psychodiagnosis]. Sankt-Peterburg : Rech’ [in Russian].

Volodarska, N. D. (2017). Tekhnolohii aktyvizatsii protsesu samodeterminatsii rozvytku osobystosti: dialohovo-fenomenolohichnyi pidkhid [Technologies of Activation of the Process of Self-Determination of Personality Development: Dialogue-Oriented and Phenomenological Approach]. Aktualni problemy psykholohii – Actual problems of psychology, VI, 13, 32–38. Kyiv – Zhytomyr : Vyd-vo ZhDU imeni I. Franka [in Ukrainian].

Dryhus, M. T. (2017). Kontseptualni paradyhmy samoefektyvnosti osobystosti [Conceptual paradigms of self-efficacy of personality]. Aktualni problemy psykholohii – Actual problems of psychology: Collection of research papers of G. S. Kostiuk Institute of Psychology of NAES of Ukraine, XVII, 23, 88–97. Kyiv : Vydavnytstvo «Feniks» [in Ukrainian].

Yevchenko, I. M. (2013). Psykholohichni zasady formuvannia u studentiv zdatnosti do samostverdzhennia [Psychological principles of formation of students’ ability to self-affirmation]. Extended abstract of candidate’s thesis. Odesa [in Ukrainian].

Karskanova, S. V. (2012). Psykholohichne blahopoluchchia osobystosti yak osnova fakhovoho zrostannia [Psychological well-being of the personality as the basis of professional growth]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Kolodiazhna, A. V. (2013). Umovy ta faktory formuvannia samostavlennia [Conditions and factors of forming self-attitude]. S. D. Maksymenko (Ed.). Aktualni problemy psykholohii – Actual problems of psychology, XII, 16, 197–204. Kyiv : Vydavnytstvo «Feniks» [in Ukrainian].

Motkov, O. I. (2007). O paradoksah protsessa samoaktualizatsii lichnosti [On the paradoxes of the process of self-actualization of personality]. Priroda lichnosti: sushchnost’, struktura i razvitie – The nature of personality: essence, structure and development. Moskva : Voskresenskaja tipografija [in Russian].

Naukove zabezpechennia rozvytku osvity v Ukraini: aktualni problemy teorii i praktyky (do 25-richchia NAPN Ukrainy) [Scientific support of the development of education in Ukraine: actual problems of theory and practice (to the 25th anniversary of NAPS of Ukraine)]. (2017). Kyiv : Vydavnychyi dim «Sam» [in Ukrainian].

Onufriieva, L. А. (2018). The theoretical and methodological analysis of Me-professional image as a component of future professionals’ Me-concept. S. D. Maksymenko, L. A. Onufrieva (Eds.). Problemy suchasnoi psykholohii – Problems of modern psychology: Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University, G. S. Kostiuk Institute of Psychology of NAES of Ukraine, 39, 195–205. Kamianets-Podilskyi : Aksioma. DOI 10.32626/2227-6246.2018-39.195-205.

Penkova, O. I. (2018). Tsinnisni aspekty samorealizatsii osobystosti [Value aspects of self-realization of personality]. Aktualni problemy psykholohii – Actual problems of psychology: Collection of research papers of G. S. Kostiuk Institute of Psychology of NAES of Ukraine, VI, 14, 201–207. Kyiv – Zhytomyr : Vyd-vo ZhDU imeni I. Franka [in Ukrainian].

Savchyn, I. M. (2002). Samosvidomist shkoliara yak predmet profesiinoi uvahy vchytelia [A schooler’s self-consciousness as a subject of teacher’s professional attention]. Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii – Problems of general and pedagogical psychology : Collection of research papers of G.S. Kostiuk Institute of Psychology of NAES of Ukraine, IV, 5, 215-219. Kyiv [in Ukrainian].

Sardzhveladze, N. I. (1989). Lichnost’ i eje vzaimodejstvie s sotsial’noj sredoj [Personality and his relationship with social sphere]. Tbilisi : Metsniereba [in Russian].

Sardzhveladze, N. I. (2007). Samootnoshenie lichnosti [Personality’s self-attitude]. Psihologija samosoznanija – Psychology of self-consciousness. (pp. 174–207). Samara : Izdatel’skij dom «BAHRAH-M» [in Russian].

Serdiuk, L. Z. (2012). Psykholohiia motyvatsii uchinnia maibutnikh fakhivtsiv: systemno-synerhetychnyi pidkhid [Psychology of motivation of future students’ training: a system-synergistic approach]. Kyiv : Universytet «Ukraina» [in Ukrainian].

Stolin, V. V., & Pantileev, S. R. (1988). Oprosnik samootnoshenija [Questionnaire on self-attitude]. Praktikum po psihodiagnostike: psihodiagnosticheskie materialy – Psychodiagnostic workshop: psychodiagnostic materials (pp. 123–130). Moskva : Izd-vo MGU [in Russian].

Yalanska, S. P., & Atamanchuk, N. M. (2017). Psykholohiia formuvannia tolerantnoho seredovyshcha v umovakh novoi ukrainskoi shkoly [Psychology of Tolerant Environment Formation in Conditions of the Concept of «The New Ukrainian School»]. Nauka i osvita. Psykholohiia – Science and Education. Psychology, 1, 71–75. DОІ http://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-1-12 [in Ukrainian].

Chaika, G. (2016). Characteristics of self-concept of computer gamers. Social Welfare: Interdisciplinary Approach, 6 (1), 40–51. Retrieved from http://dx.doi.org/10.21277/sw.v1i6.235.

Chykhantsova, O. (2018). Features of Demonstration of Hardiness’ Components of Personality. Science and Education, a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VI (65), Issue 155, 58–60. Budapest. Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua/710360/.

Grund, A., Fries, S., & Rheinberg, F. (2018). Know Your Preferences: Self-Regulation as Need-Congruent Goal Selection. Review of Gene ral Psychology, 22, Issue 4, 437–451. Retrieved from https://doi.org/ 10.1037/gpr0000159.

Huh, Y., & Reigeluth, C. M. (2017). Self-Regulated Learning: The Continuous-Change Conceptual Framework and a Vision of New Paradigm, Technology System, and Pedagogical Support. Journal of Educational Technology Systems, 46, Issue 2, 191–214. Retrieved from https://doi.org/10.1177/0047239517710769.

Maksymenko, S., & Serdiuk, L. (2016). Psychological Potential of Personal Self-realization. Social Welfare: Interdisciplinary Approach, 6 (1), 92–100. Retrieved from http://dx.doi.org/10.21277/sw.v1i6.244.

Maslow, A. (1993). The Farther Reaches of Human Nature. New York : Penguin.

Rogers, C. A (1980). Way of Being. New York: Houghton Mifflin.

Ryan, R. M., & Deci E. L. (2017). Self-Determination Theory: Basic psychological needs in motivation, development and wellness. New York, NY : Guilford Press Publishing.

Scholer, A. A., Miele, D. B., & Murayama, K. (2018). New Directions in Self-Regulation: The Role of Metamotivational Beliefs. Current Directions in Psychological Science, 27, Issue 6, 437–442. Retrieved from https://doi.org/10.1177/0963721418790549.

Serdiuk, L. (2014). Personal Modus of Future Specialists’ Self-Realization. Social Welfare: Interdisciplinary Approach, 4 (1), 71–80.

Shorgen, K. A., Jaehoon, L., & Panko, P. (2016). An Examination of the Relationship between Postschool Outcomes and Autonomy, Psychological Empowerment, and Self-Realization. The Journal of Special Education, 51, Issue 2, 115–124. Retrieved from http://doi.org/ 10.1177/0022466916683171.

Waterman, A. S., Schwartz, S. J., & Goldbacher, E. (2003). Predicting the Subjective Experience of Intrinsic Motivation: The Roles of Self-Determination, the Balance of Challenges and Skills, and Self-Realization Values. Personality and Social Psychology Bulletin, 29, Issue 11, 1447–1458. Retrieved from https://doi.org/10.1177/0146167203256907.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.