Том 10 (2010)

DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10

Збірник наукових статей

Зміст

Статті

Вивчення професійної відповідальності молодшого медичного спеціаліста PDF
М.Я. Бабич
Перспективи дослідження професійної рефлексії в супервізії соціального працівника PDF
О.О. Байдарова
Особистісна симптоматика психогенних депресивних розладів у підлітків PDF
Н.І. Бігун
Вивчення психологічних чинників розвитку почуття власної гідності у молодших школярів PDF
Н.М. Білоусова
Вікова динамка показників особистісної реалізованості / потенційності PDF
А.М. Большакова
Формування гуманістичної спрямованості майбутніх соціальних педагогів у процесі особистісно орієнтованого виховання PDF
Н.О. Бочаріна
Формуванні ціннісних орієнтацій особистості у процесі здобуття вищої освіти PDF
В.Й. Бочелюк, І.Ю. Антоненко
Особливості становлення та психокорекції життєвого досвіду підлітків з неблагополучних родин PDF
О.О. Буковська
Егоцентризм як чинник соціально– психологічної дезадаптації особистості PDF
К.М. Васюк
Незадоволені потреби в контексті соціального самовизначення російськомовних жителів України PDF
В.О. Васютинський
Формування компонентів самоставлення підлітків в умовах соціальної депривації PDF
С.О. Вільдгрубе
Інтеграція сучасного методологічного інструментарію для діагностики когнітивних стилів PDF
М.І. Вінтонів
Психологічний аналіз проблеми тривожності особистості PDF
О.В. Волошок
У пошуках свободи: внутрішня свобода як критерій психологічного здоров’я* PDF
І.І. Галецька
Асертивна поведінка як передумова формування почуття власної гідності та самоповаги студентської молоді PDF
С.В. Герасіна
Психологічні особливості монологічного мовлення як засобу спілкування у дітей підліткового віку PDF
Н.М. Гончарук
Ціннісно–орієнтаційна сфера осіб із схильністю до маніпулювання у міжособистісних стосунках PDF
С. Грабовська, Н. Гребінь
Характер впливу тривожності на соціально–перцептивні аспекти взаємин в діаді учень – вчитель PDF
А.Я. Гринечко
Динаміка емоційного вигорання у вчителів впродовж навчального року PDF
О.В. Грицук
Віково–статеві модифікації прояву самостійності у дітей раннього віку PDF
З.В. Гуріна
Кризи суспільних систем і психічне здоров’я особистості PDF
А.В. Гусєва, Л.Г. Комашко
Моральні цінності як професійно значуща характеристика особистісної зрілості майбутніх психологів PDF
Н.М. Дідик
Соціально–психологічна характеристика студентства періоду пізньої юності PDF
Л.Й. Єзерницький, С.О. Ренке
Самоактуалізація осіб з різною частотою звернення до релігійних копінг–стратегій PDF
М.З. Єсип
Теоретичні засади дослідження моральної поведінки дошкільників PDF
С.І. Заболоцька
Психологічні умови становлення моральної самооцінки у молодших школярів PDF
М.І. Заміщак
Несформованість моральної саморегуляції як детермінанта виникнення девіантної поведінки підлітків PDF
А.Р. Зимянський
Атракція як сінергізуючий фактор у міжособистісних взаємовідносинах та її психо–біоенергетичне значення PDF
А.О. Іванченко
Проблема ціннісних змістів репродуктивної установки у студентської молоді PDF
О.В. Ігнатенко
Особливості прояву синдрому вигоряння в лікарів швидкої медичної допомоги PDF
Н.Л. Калайтан
Амбівалентність статеворольових цінностей у життєвому самоздійсненні молоді PDF
О.М. Кікінежді
Диференційованість ціннісного простору як показник розвитку особистості PDF
В.В. Кириченко
Психологічні особливості ставлення до професії соціального працівника PDF
М.Б. Кліманська
Позитивне самосприйняття як детермінанта психологічного здоров’я PDF
М.Є. Коваль
Дослідження специфіки партнерської взаємодії в процесі фахового навчання майбутніх учителів PDF
О.П. Коханова
Соціальна зрілість особистості у сучасних психологічних дослідженнях PDF
О.В. Крюкова
Особливості функціонування “психосоматичної” сім’ї у дівчат–підлітків з хронічним гастродуоденітом PDF
З.С. Кудінова
Структурно–змістовий аналіз феномена особистісного саморозвитку PDF
С.Б. Кузікова
Психологія жінки–творця у міфологічних системах світу PDF
І.В. Кукуленко-Лук’янець
Ціннісні орієнтації у системі життєставлень сучасної молоді PDF
Н.І. Левус
Освіта дорослих у Румунії: реалії й перспективи PDF
М.П. Лещенко, І.О. Маріуц
Фрустрація потреби у власності як чинник ціннісно–смислових деформацій PDF
М.Ю. Луценко
Цінність саморозвитку особистості в інформаційному суспільстві PDF
Д.В. Лущикова
Ціннісно–мотиваційні аспекти професійного самовизначення студентства PDF
О.П. Ляска
Комунікативна компетентність особистості як соціально–психологічна проблема PDF
C.О. Мащак
Особливості родинного спілкування як чинника комунікативно–мовленнєвого розвитку дитини дошкільного віку PDF
С.А. Михальська
Організація психотерапевтичної допомоги хворим на гіпертонічну хворобу PDF
А.В. Михальський, В.І. Співак
Становлення совісті особистості в юнацькому віці PDF
О.М. Молчанова
Моральна самооцінка як конструктивний елемент моральної самосвідомості військових курсантів PDF
М.С. Муравська
Психічний розвиток дітей з особливим потребами дошкільного віку PDF
М.І. Мушкевич
Новий підхід до дослідження “цінностей у дії”: переваги, досвід, застосування для вивчення чинників емоційного вигорання педагога PDF
Е.Л. Носенко, Н.В. Грисенко
Стилі та форми прояву гумору як гіпотетичні аспекти імпліцитної діагностики психологічного здоров’я PDF
Е.Л. Носенко, О.Б. Харченко
Пізнання цінностей суб’єкта методом активного соціально–психологічного навчання PDF
О.В. Овчаренко
Проблеми самостійної роботи студентів у процесі оволодіння іноземною мовою (на дослідженні студентів немовних спеціальностей вишу) PDF
І.Л. Онуфрієва, Л.А. Онуфрієва
Теоретично–психологічні основи дослідження соціальної компетентності дошкільників PDF
О.М. Павленко
Спотворення інформації в міжособовій взаємодії в контексті загальнолюдських цінностей PDF
О.В. Павлова
Аксіологічний вимір ставлення молоді до права PDF
Т.С. Панченко
Термінальні цінності студентів молодших курсів з різним рівнем хронічної втоми PDF
Т.Б. Партико
Становлення особистості професіонала в інтегративному освітньому середовищі PDF
С.Ю. Пащенко
Синдром дефіциту уваги та гіперактивності як медико–психологічна проблема PDF
О.М. Перепада
Лояльність персоналу в умовах мотивації професійної діяльності PDF
Н.І. Пилат
Формування професійного образу “Я” майбутніх менеджерів PDF
О.Ю. Пилипчук
Змістові та процесуальні аспекти спецкурсу–тренінгу запобігання маніпулятивним міжособистісним стосункам у юнацькому віці PDF
О.О. Прокоф’єва
Ідеальна модель соціально–психологічної структури атракції практичного психолога PDF
Н.В. Процко
Детермінанти формування стратегії професійного розвитку особистості в організаційному середовищі PDF
А.С. Пятакова
Взаємозв’язок захисного механізму ідентифікації та умовних цінностей суб’єкта PDF
С.Ш. Раджабова
Захисні механізми особистості як фактор збереження цілісності “Я” – структури PDF
С.О. Ренке
Фактори становлення цінностей особистості в процесі інтеракцій PDF
Л.В. Романюк
Християнське духовне виховання і самовиховання PDF
М.В. Савчин
Індивідуальні цінності як психологічні механізми формування соціального капіталу PDF
І.І. Семків
Роль часової перспективи студентів молодших курсів у самоактуалізації особистості PDF
О.М. Сеник, Т.Б. Партико
Тип ставлення до оточуючих як чинник монетарних установок PDF
М.В. Сімків
Ціннісне ставлення дітей дошкільного віку до іншої людини PDF
І.О. Стовбун
Динаміка мотивації фахового навчання майбутніх учителів PDF
О.А. Столярчук
Особливості особистісної ідентичності користувачів інтернету як чинник Інтернет–адикції PDF
Х.І. Турецька
Внутрішній конфлікт як одна з причин агресивної поведінки підлітків PDF
Ю.Н. Фархутдінова
Психолого–педагогічні чинники формування психологічної готовності юнаків до батьківства PDF
Р.М. Хавула
Психодинаміка автономії Арно Грюєна PDF
О.Б. Цешнатій
Цінність психолого–педагогічних поглядів Л.Т. Білецького у Кам’янець–Подільському державному українському університеті (1918−1920 рр.) PDF
О.А. Чеканська
Глибинні мотиви фінансової поведінки особистості: теоретичне вивчення феномена PDF
О.М. Чигир
Мотиваційно–ціннісний аспект соціальної активності молоді PDF
С.М. Чолій
Теоретико–методологічні засади дослідження психосоціального розвитку особистості в період дорослішання PDF
А.В. Шамне
Багатоаспектність казкотерапії як напрямку сучасної практичної психології PDF
С.І. Шевченко
Особливості психологічного змісту духовних цінностей особистості та їх розвиток у виховному діапазоні PDF
З.М. Шевчук
Вплив рівня впевненості у собі на прояв креативності студентів педагогічних спеціальностей PDF
О.С. Шило
Емпіричне дослідження процесу сепарації в дочірньо–материнських стосунках дівчат юнацького віку PDF
А.О. Широка
Соціально–психологічні характеристики та особливості психічних станів жінок із небажаною вагітністю PDF
О.С. Шишук
Формування умінь самоменеджменту методом соціально–психологічного тренінгу в гуманістичній парадигмі PDF
О.С. Штепа
Духовний вимір психологічного здоров’я особистості в сучасному глобалізованому просторі PDF
І.М. Щербакова
Особливості структури любові та очікувань щодо образу чоловіка серед дівчат з гармонічних та дисгармонічних родин PDF
О.К. Яковенко
Психологічні проблеми переходу учнів з молодшої до основної школи PDF
Л.В. Дзюбко