Том 9 (2010)

DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-9

Збірник наукових статей

Зміст

Статті

Психологічні механізми зародження особистості PDF
С.Д. Максименко
До проблеми професійного зростання представників соціономічних професій PDF
Б. Барчі
Близнюкова ситуація як детермінанта особистісного розвитку близнюків PDF
С.М. Бєлякова
Рефлексія – головний чинник у самопроектуванні професійного зростання фахівця PDF
І.М. Білецька
Дослідження особливостей прояву гуманістичної спрямованості у майбутніх соціальних педагогів PDF
Н.О. Бочаріна
Психологічні особливості міжособистісних конфліктів у педагогічному колективі PDF
О.О. Грейліх
Розвиток самостійності як базової характеристики підростаючої особистості дитини PDF
З.В. Гуріна
Характеристика взаємовідносин між батьками та дітьми PDF
Л.Й. Єзерницький, С.О. Ренке
Експериментальне дослідження жанрової своєрідності літературної творчості в юності PDF
О.А. Кривопишина
Методологічні застереження й екзистенційні пресупозиції аналізу “Я–переживання” як уособлення психічного стану PDF
К.С. Максименко
Чинники та критерії комунікативно– мовленнєвого розвитку дошкільника PDF
С.А. Михальська
Психологічні особливості хворих гіпертонічною хворобою PDF
А.В. Михальський
Активізація становлення емоційно– оцінкової сфери молодших школярів з різним рівнем навчальних досягнень PDF
Н.І. Мусіяка
Дослідження проблеми асертивності у вітчизняній та зарубіжних школах психології розвитку PDF
Л.О. Ніколаєв
Правова соціалізація як процес становлення правосвідомості особистості PDF
А.І. Оверченко
Особливості використання життєдайного потенціалу релігійної віри в системі психологічної профілактики суїцидальних тенденцій у психіці індивідів PDF
А.В. Олійник
Розвиток емпатії у дітей старшого дошкільного віку в процесі театралізованої діяльності PDF
О.М. Олійник
Феноменологіс тривоги та страху PDF
С.М. Ольховецький
Актуальність проблеми творчого самовираження дошкільників у музичній діяльності PDF
І.А. Онищук
Психологічні аспекти навчання лексиці і читанню іноземною мовою PDF
Л.А. Онуфрієва, І.Л. Онуфрієва
Підвищення ефективності управління в органах внутрішніх справ на основі розробки і використання інформаційної моделі професії керівника PDF
Ю.В. Осіпова
Психологічні особливості та детермінанти агресивної поведінки підлітків PDF
В.Р. Павелків
Особливості емоційного компонента моральної свідомості дітей молодшого шкільного віку PDF
Р.В. Павелків
Становлення позитивної Я–концепції як мета особистісної адаптації обдарованих дітей молодшого шкільного віку PDF
Ю.В. Паненкова
Відмінності у проявах стратегій процесу розуміння творчих стоматологічних задач лікарями з різним досвідом практичної роботи PDF
О.В. Панчак, М.І. Пітик
Ірреальне бажання як філософсько– психологічна категорія PDF
Т.А. Панчишина
Сучасні аспекти особистісного розвитку PDF
М.В. Папуча
Влияние факторов семейного воспитания и особенностей общения на эгоцентрическую направленность подростков PDF
Т.И. Пашукова
Психологічні особливості підструктур та професійно важливих характеристик емоційної стійкості студентів – майбутніх практичних психологів PDF
К.В. Пилипенко
Теоретичні аспекти дослідження проблеми соціального інтелекту PDF
Н.Г. Пилипенко
Особливості самоактуалізації військовослужбовців у професійній діяльності PDF
Ю.А. Підлісний
Освітньо–педагогічні перетворення в Україні у 20–х роках ХХ століття. Їх вплив на формування особистості PDF
С.В. Пірожак
Вплив сім’ї та сімейних цінностей на формування духовності особистості дитини PDF
Ю.В. Подкопаєва
Архетипи і їх роль у формуванні іміджу в спорті PDF
Є.В. Позднишев
Роль активних соціально–психологічних методів роботи у професійному розвитку соціальних працівників PDF
О.М. Присяжнюк
Сім’я як соціально−психологічний феномен PDF
С.О. Ренке
Рівні спілкування в тілесному просторі особистості PDF
Л.С. Роговик
Передумови формування здатності до соціально–перцептивного передбачення у дітей з церебральним паралічем PDF
О.В. Романенко
Теоретичні аспекти толерантності: від терпіння до особистісної зрілості PDF
Т.Ю. Романюк
Діагностика сформованості міжособистісних взаємин студентів вищих технічних навчальних закладів у позанавчальній виховній роботі PDF
Н.В. Руденко
Педагогічні конфлікти в ранньому юнацькому віці PDF
І.Л. Рудзевич
Аналіз підходів до психологічної оцінки керівників PDF
В.С. Савельєва
Методи діагностики рівня сформованості дій рефлексії PDF
О.В. Савицька
Дослідження особистості в контексті духовної парадигми психології PDF
М.В. Савчин
Психолого–педагогічні умови формування лідерських якостей підлітків PDF
К.С. Садохіна
Критерії прояву феномена дружби в підлітковому віці PDF
Н.І. Сердюк
Інтелектуально пасивні школярі як причина низької результативності в учінні PDF
О.Б. Сидоренко
Характеристика прояву гуманного ставлення до людей із фізичними вадами у майбутніх педагогів PDF
Г. І. Сизко
Психологічні особливості дій підрозділів спеціального призначення МВС в ектремальних ситуаціях PDF
В.П. Сиротенко
Особливості професійної спрямованості студентів–психологів PDF
В.М. Сич
Особливості збереження психофізичного здоров’я дітей–олігофренів дошкільного віку PDF
А.В. Сімко
Особливості подолання суїцидальних проявів серед співробітників правоохоронних органів PDF
Р.Т. Сімко
Динаміка становлення ціннісних орієнтацій особистості PDF
О.Ю. Скобедіна
Індивідуальний підхід до навчання: ставлення учнів PDF
Л.П. Скорич
Психологічні детермінанти актуалізації міфологем PDF
О. В. Скуловатова
Емпіричне дослідження психологічних особливостей емоційно–почуттєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку PDF
Н.С. Славіна
Розробка загальних засад психогігієни професійної діяльності працівників ОВС у контексті здійснення психопрофілактичної роботи в ОВС України PDF
І.М. Слюсар
Особистісні особливості начальників караулів оперативно–рятувальної служби цивільного захисту МНС України з різним рівнем професійної успішності PDF
А.Г. Снісаренко
Особливості роботи з обдарованими дітьми в системі психологічної служби школи PDF
І.А. Сокол, А.В. Сокол
Причини виникнення та корекція гіперактивної поведінки і дефіциту уваги в дошкільному віці PDF
В.І. Співак
Проблема співвідношення між феноменами “національна самосвідомість” та “етнічна самосвідомість” у психології PDF
Л.М. Співак
Дослідження особливостей когнітивного компонента різновікових взаємин молодших школярів PDF
О.Б. Столяренко
Професійна компетентність як одна з основних професійно важливих якостей керівника загально освітнього навчального закладу PDF
Г.П. Татаурова-Осика, О.С. Толков
Діалогічність спілкування як умова інтерактивної взаємодії вчителя з учнями PDF
В.А. Терещенко
Гендерна специфіка формування інтерпретативних схем оцінювання “Я” підлітками в молодіжній спільноті PDF
Л.Д. Тодорів, Н.І. Яворська
Особливості самокатегоризації особистості юнаків у контексті становлення особистісної та соціальної ідентичності PDF
Н.М. Токарева
Загальна модель генези професійної агресивності особистості PDF
Є.В. Тополов
Вибрані кореляти морального розумування української та польської молоді – порівняльне дослідження PDF
Уршуля Груца-Мьонсік
Родина – основа для виховання моральної свідомості молоді PDF
Уршуля Груца-Мьонсік
Теоретичні аспекти проблеми психологічної готовності майбутнього учителя до педагогічної діяльності PDF
І.О. Федорак
Тренінг – інструмент особистісного зростання особистості PDF
В.М. Федорчук
Можливості корекції тривожності як чинника дезадаптації у практичних психологів–початківців PDF
О.О. Халік
Соціально–психологічні умови становлення професійної успішності жінки–керівника у правоохоронних органах PDF
І.І. Ханенко
Емоційно–ціннісне ставлення молодших школярів до себе PDF
І. Хомич
Вплив акцентуацій характеру на девіантну поведінку підлітків PDF
О.М. Чайковська
Психолого–педагогічна діяльність С.В. Балея і Поділля (початок ХХ ст.) PDF
О.А. Чеканська
Особливості соціалізації особистості в процесі сімейної конфліктної взаємодії PDF
Р.С. Чіп
Діагностика психосоціального розвитку та фрустраційних реакцій підлітків в сучасних соціокультурних умовах PDF
А.В. Шамне
Материнська ідентичність у структурі Я–концепції жінки PDF
Г.С. Шевчук
Психологічні особливості оптимізації фізичної активності особистості PDF
А.І. Шинкарюк
Відмінності батьківського ставлення на різних етапах психосексуального розвитку, які впливають на жіночу сексуальність PDF
О.К. Яковенко
Розвиток творчості та формування наукової картини світу в майбутніх учителів біології PDF
С.П. Яланська
Соціально–психологічні чинники розвитку гендерної ідентичності дівчат–підлітків в умовах сім’ї та в умовах шкіл–інтернатів PDF
Ю.В. Яндрова