Том 8 (2010)

DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-8

Збірник наукових статей

Зміст

Статті

Структура та особистісні детермінанти професійної самореалізації суб’єкта PDF
С.Д. Максименко, В.І. Осьодло
Розвиток суб’єктних якостей студентів– психологів у структурно–генетичній перспективі PDF
З.М. Адамська
Методологічні підходи до визначення поняття “особистість злочинця” як ключового у кримінальній психології PDF
Т.В. Алексєєва
Проблеми впровадження технології модульного навчання PDF
О.В. Алпатова
Девіантне материнство як варіант порушення репродуктивної поведінки PDF
О.В. Бацилєва
Розвиток особистісної компетентності як психологічна умова профілактики і подолання депресії PDF
Н.І. Бігун
Психологічний аналіз чинників кризи підліткового віку PDF
О.М. Близнюкова
Хронометричні дослідження в експериментальній психології (західноєвропейські та американські наукові центри) PDF
Т.О. Богуцька
Особливості мислення та уяви як професійно важливі якості фахівця у професіях типу “людина – людина” PDF
І.В. Болотнікова
Психологічний зміст професійної діяльності слідчих прокуратури України PDF
М.В. Бриков
Психологічні механізми особистісного зростання підлітків PDF
І.С. Булах
Особливості етапів соціалізації педагогів загальноосвітніх навчальних закладів PDF
Л.І. Вальо
Життєва криза: поняття, концепції та прояви PDF
Є.О. Варбан
Особливості психотерапевтичних заходів у роботі з підлітками PDF
Н.О. Видолоб
Теоретичний аналіз специфіки професійного становлення майбутнього психолога PDF
В.В. Волошина
Шляхи оптимізації соціально– психологічного клімату в колективах працівників міліції PDF
О.В. Волошина
Особливості та умови розвитку поняття “професійна рефлексія” PDF
О.Ю. Воронова
Суб’єктивна легітимація правових норм як психологічний механізм нормативно– правової регуляції поведінки особистості PDF
К.П. Гавриловська
Теоретико–методологічні засади формування психологічної готовності до підприємницької діяльності учнівської молоді PDF
С.В. Герасіна
Роль жінки в суспільстві: філософський, психологічний та ретроспективний аналіз PDF
А.І. Глінка
Cоціально–психологічні чинники становлення самооцінки дитини дошкільного віку PDF
Г.Ф. Гончаровська
Феномен “единства личности” в психологии и в христианском богословии PDF
Т.С. Горячая
Самоідентифікація як механізм формування ідентичності особистості PDF
М.О. Гребенюк
Дефекти соціалізації як чинники формування девіантної поведінки неповнолітніх PDF
А.М. Грись
Професіографічні засади психологічного супроводження службово–бойової діяльності внутрішніх військ МВС України PDF
Є.В. Гузенко
Психічне здоров’я як професійно значуща характеристика особистісної зрілості майбутніх психологів PDF
Н.М. Дідик
Вплив емоцій на формування та становлення особистості PDF
Н.С. Дмитріюк
Загальна характеристика усної перекладацької діяльності особистості PDF
Т.О. Долга
Проблема активності школяра у творчій спадщині М.І. Демкова PDF
М.Т. Дригус
Особливості соціально–перцептивного образу міжособистісного конфлікту PDF
Т.В. Дуткевич
Результати вивчення особливостей виконання конвенційних ролей у зв’язку з агресивністю дітей підліткового віку PDF
Ю.В. Дутко
Етапи професійного становлення викладачів вищої школи і їх психологічні характеристики PDF
О.О. Євдокімова
Шляхи та методи розвитку мовленнєвих творчих здібностей PDF
Л.Й. Єзерницький
Відповідальне батьківство як засіб удосконалення культури здоров’я студенток PDF
Е.О. Жигульова
Моральна поведінка дошкільника як предмет теоретичного аналізу та емпіричного вивчення PDF
С.І. Заболоцька
Сім’я як чинник становлення моральної самооцінки у молодших школярів PDF
М.І. Заміщак
Акмеологічні аспекти професійно– педагогічної підготовки працівників ОВС PDF
Г.Є. Запорожцева
Наративна компетентність та її значення для герменевтичної роботи майбутнього практичного психолога PDF
Т.Г. Здоровець
Феномен сінергії як стимулятор креативного мікроклімату в психологічній навчальній системі PDF
А.О. Іванченко
Психосемантичні засади довірливості у шахрайстві як елемент делінквентного поводження особистості PDF
Ю.Б. Ірхін
Особливості виявлення потенційно обдарованих дітей молодшого шкільного віку в умовах сім’ї PDF
О.Ю. Іщук
Етичне виховання школярів PDF
Г.В. Карпенко
Детермінанти особистісного становлення студентів–медиків на етапі професійного навчання PDF
І.В. Кахно
Сексуальна привабливість крізь призму стереотипічних уявлень молоді PDF
Є.П. Киридон
Особливості прояву копінг–стратегій вчителів у міжособистісній взаємодії з підлітками–девіантами PDF
А.В. Кіясь
Когнітивні стилі як індивідуально– психологічні передумови оволодіння іноземною мовою у вузі PDF
І.В. Коваль
Зв’язок особистісних прагнень підлітка з його взаємовідносинами з матір’ю PDF
Е.І. Кологривова, М.А. Аракелова
Вплив психологічних особливостей особистості на професійне самовизначення майбутнього соціального педагога PDF
Л.В. Кондрацька
Неєдиність особистості індивіда PDF
Я.О. Кохан
Науковий аналіз інтерпретації феномена “суб’єкт” у філософській та психологічній парадигмах PDF
М. О. Коць
Подійність існування особистості PDF
О.Д. Кресан
Соціально–психологічні особливості розвитку соціальних послуг людям літнього віку PDF
Н.І. Кривоконь
Психологічні особливості впливу гендерних відносин на професійну взаємодію правників PDF
В.В. Кудря
Особливості психічного стану фрустрації у підлітків з акцентуаціями характеру PDF
Л.М. Кузнєцова
Психологічний образ жінки в українській літературі PDF
І.В. Кукуленко-Лук’янець
Професійне самовизначення особистості: критерії та показники її сформованості в ранній юності PDF
Р.С. Кулаков
Юність як сприятливий період для розвитку лідерських якостей PDF
А.І. Куриця
Визначення домінуючих копінг–стратегій у професійній діяльності держслужбовців PDF
Д.І. Куриця
Навчання іноземної мови як один із гармонізуючих чинників соціалізації учнів загальноосвітньої школи PDF
Ю.В. Курята
Взаємообумовленість процесів соціаліалізації та індивідуалізації особистості як складових її духовного розвитку PDF
В.П. Кутішенко
Психофізіологічні особливості квантово– механічного впливу PDF
С.І. Лазуренко
Психологічне забезпечення охорони громадського порядку під час проведення спортивних заходів PDF
В.С. Лапчук
Профорієнтаційний супровід професійного самовизначення учнів PDF
Н.І. Литвинова
Творчий потенціал особистості: структурні компоненти PDF
А.В. Лукановська
Тілесна та гендерно–рольова ідентичність жінок, яким була виконана гістеректомія (психосемантичний підхід) PDF
А.О. Макаренко
Психологічна феноменологія чуттєвого образу особистості хронічно соматичного хворого PDF
К.С. Максименко
Чинники становлення життєво– професійних ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя PDF
Н.П. Максимчук
Неблагополучні сім’ї як чинник негативної соціалізації у суспільстві неповнолітніх PDF
Л.А. Мацуляк
Психологічні особливості формування просоціальної поведінки молодшого школяра PDF
І.Я. Мельник
Психологічний аналіз агресивності як передумови делінквентної поведінки неповнолітніх PDF
О.С. Можайкіна
Гендерні стереотипи в структурі психологічного портрета лідера PDF
Я.І. Моргун
Наративи в психологічній теорії і практиці PDF
Р.А. Мороз
Вікові особливості динаміки психічних станів учнів молодшого шкільного віку PDF
М.О. Мосьпан
Диференціація понять “емоційне вигорання” та “професійна деформація” в діяльності працівників органів внутрішніх справ PDF
І.О. Моцонелідзе
Дослідження стресовитривалості персоналу підрозділів прикордонного контролю PDF
С.А. Мул
Особливості самооцінки емоційного ставлення до себе молодших школярів з різним рівнем навчальних досягнень PDF
Н.І. Мусіяка
Психологічна готовність студентів немовних спеціальностей ВНЗ до самостійної іншомовної діяльності PDF
Л.А. Онуфрієва, І.Л. Онуфрієва
Психолого–педагогічне обґрунтування проблеми мовленнєвих творчих здібностей PDF
Л.А. Онуфрієва, С.О. Ренке, Л.Й. Єзерницький
Ігри–фантазування як засіб розвитку мовленнєвих творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку PDF
С.О. Ренке
Моральне розумування як невід’ємна складова професіоналізму вчителів PDF
Уршуля Груца-Мьонсік
Роль морального виховання у створенні ідентичного образу школи PDF
Уршуля Груца-Мьонсік