Том 7 (2010)

DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-7

Збірник наукових статей

Зміст

Статті

Теоретико–методологічні проблеми психології особистості PDF
С.Д. Максименко
Психологічний портрет як психолого– криміналістичний метод вивчення особистості злочинця PDF
Т.В. Алексєєва
Психологічна зрілість як основа готовності до професійної діяльності психолога PDF
Н.О. Антонова, Л.І. Рибачук
Теоретичний аналіз післядипломної освіти вчителів у світовій практиці PDF
Н.М. Басалюк
Особливості розвитку уваги у дітей молодшого шкільного віку з нормальним та порушеним мовленням PDF
О.Б. Бєлова
Психологічна характеристика творчої діяльності в сучасних умовах PDF
І.М. Біла
Наукові концепції моралі й моральності PDF
О.Я. Валюк
Теоретична модель формування психологічної готовності студентів– волонтерів до роботи з людьми похилого віку PDF
О.В. Веремеєнко
Творчий потенціал педагога як чинник успішної професійної діяльності PDF
Н.Д. Вінник
Політичний міф як чинник трансформації політичної свідомості PDF
Г.Б. Вонсович
Використання політичних і психологічних технологій з метою впливу на суспільство PDF
С.Г. Вонсович
Методично–теоретичний підхід до аназізу та розробки концептуальних задач робочої програми емпіричного дослідження почуття довіри як чинника соціально–психологічної адаптаціїї студентів PDF
С.А. Ворожбит
Методика проведення соціально– психологічного тренінгу PDF
Н.М. Гончарук
Формування готовності учасників навчально–виховного процесу школи до інтеграції дітей з психофізичними вадами PDF
Л.М. Гречко
Проблема етноцентризму у сучасній етнічній психології PDF
І.В. Данилюк
Методологічні виміри соціалізації особистості PDF
Н.М. Дембицька
Професійно значущі характеристики особистісної зрілості майбутніх психологів PDF
Н.М. Дідик
Проблема попередження шкідливих звичок у школярів у психолого– педагогічній літературі PDF
М.В. Зубаль
Проблема економічної соціалізації в психології PDF
І.К. Зубіашвілі
Фахова інноваційна культура педагогічних працівників: психологічні механізми PDF
О.М. Ігнатович
Я–концепція професіонала як інтегральна складова особистості у поняттєвому апараті сучасної психології PDF
Р.В. Каламаж
Наративна робота в психотерапії в системному контексті PDF
Г. Клаус
Часові особливості професійної адаптації PDF
Ю.О. Клименко, С.В. Пилипенко
До питання підвищення ефективності навчання іноземної мови студентів вищого навчального закладу PDF
І.В. Коваль
Психологічні особливості професійного становлення вчителів PDF
О.М. Кокун
Діагностика формування національного характеру у студентів PDF
Л.Д. Король
Професіографічний опис діяльності оперуповноваженого податкової міліції PDF
С.І. Корсун
Криза ідентичності підліткового віку та її роль у становленні зрілої особистості PDF
О.А. Краєва
Психологічні особливості індивідуалізованого простору письменників та поетів PDF
О.А. Кривопишина
Типи ціннісно–диспозиційної структури особистості PDF
І.В. Кряж
Основні фактори гендерної нерівності PDF
В.В. Кудря
Понятійно–критерійна основа проблеми дослідження професійно–орієнтованої установки у підлітків PDF
Н.І. Кулик
Поняття самовизначення у психології PDF
О.М. Легун
Модель розвитку професійної ідентичності майбутніх педагогів PDF
А.М. Лукіянчук
Особливості використання судово– психологічної експертизи в кримінальному процесі PDF
С.С. Макаренко
Методологічні застереження й екзистенційні пресупозиції аналізу “я–переживання” як уособлення психічного стану PDF
К.С. Максименко
Активні методи навчання як один із підходів до профорієнтаційної роботи у ВНЗ PDF
Н.П. Максимчук
Трансформація поняття “соціалізація” та її механізмів в історичному аспекті PDF
Д.Ю. Мамаєв
Саморозвиток старшокласників: модель процесу та шляхи його активізації PDF
О.Л. Мерзлякова
Корекційна спрямованість принципів навчання учнів з вадами інтелекту PDF
С.П. Миронова
Психологічний аналіз проблеми агресії PDF
О.Є. Мойсеєва
Прояви мисленнєвих стилів в інтуїтивному компоненті творчого математичного мислення PDF
Л.А. Мойсеєнко
Логіко–теоретичний аналіз проблеми “психологічна готовність” особистості PDF
С.А. Мул
Експериментально виявлені тенденції щодо рівня розвитку структурних компонентів акту саморегуляції при заняттях панкратіоном PDF
І.Ю. Наконечний
Психологічні особливості комунікативної підготовки співробітника правоохоронних органів до професійної діяльності PDF
С.Б. Олексієнко
Психологічний аспект навчання іншомовного мовлення дорослих PDF
І.Л. Онуфрієва, Л.А. Онуфрієва
Співвідношення особистісного й професійного компонентів в успішності процесу професіоналізації PDF
Л.А. Онуфрієва, С.О. Ренке
Соціокультурні та етнопсихологічні особливості спілкування PDF
О.М. Опалюк, О.І. Лісовий
Особливості взаємозв’язку соціометричного статусу старшокласників і стилів спілкування PDF
О.М. Опалюк, Т.Л. Опалюк
Психолого–педагогічні умови формування навичок інтеркультурної взаємодії вчителя іноземної мови PDF
В.І. Остапенко
Професійне становлення майбутнього психолога як суб’єкта діалогічного спілкування PDF
О.Л. Пахомова
Застосування інтерактивних методів при формуванні мотивації до професійної діяльності державних службовців як представників соціономічних професій PDF
Н.В. Провоторова
Особливості класифікації суб’єктів і об’єктів маніпулятивних взаємин у юнацькому віці PDF
О.О. Прокоф’єва
Тестовий контроль та формування психологічної готовності студентів до виконання тестів з іноземної мови PDF
Н.В. Проценко
Груповий психоаналіз як метод особистісної психокорекції учасників танцювально–психомоторного тренінгу PDF
Л.С. Роговик
Особистісні характеристики як ресурси долаючої поведінки. Огляд деяких сучасних теорій копінгу PDF
Н.В. Родіна
Актуалізація переживання провини неповнолітніми, схильними до правопорушень PDF
Л.М. Ростомова
Соціально–психологічні фактори формування уявлень студентів ВНЗ про подружні конфлікти та шляхи їх попередження PDF
А.І. Руденок
Структура професійної компетентності керівника виробничого підприємства PDF
В.С. Савельєва
Соціально–психологічні чинники та показники професійної адаптації практичних психологів PDF
О.В. Савицька, Л.С. Подуфалова
Змістовно–структурна модель психології взаємодії в психотерапевтичному контексті стосунків “Психолог – клієнт” PDF
К.В. Седих
Музичні здібності як предмет музично– педагогічного дослідження PDF
Я.Г. Соловей
Витоки національної психології PDF
Л.М. Співак
Розвиток мотиваційно–потребнісного компонента у студентів творчої професії PDF
Г.П. Татаурова-Осика, Н.І. Литвинова
Психологічні рекомендації вчителям і батькам щодо сприяння адаптивності розумово обдарованих підлітків PDF
Л.А. Терещенко
Психологічний аналіз життєвих цінностей студентів різних професійних напрямків PDF
О.В. Трухан
Психолого–педагогічні аспекти проектування професійної орієнтації старшокласників в умовах профільного навчання PDF
І.Л. Уличний
Урахування адаптаційних можливостей ліворуких дітей у процесі навчання PDF
Л.М. Чеканська
Особливості соціалізації студентської молоді PDF
Г.В. Чуйко, М.І. Комісарик, Б.А. Леко
Психологічне забезпечення розвитку соціотехнічних систем діяльності: теоретичні засади і методологія PDF
О.В. Шевяков
Проблема цільових настановлень учнів у навчально–виховному процесі як предмет психолого–педагогічного дослідження PDF
І.І. Штих
Сімейне консультування як засіб психологічної корекції дитяче− батьківських взаємин PDF
Т.М. Яблонська
Самостійність та розвиток творчості майбутніх учителів біологічних дисциплін PDF
С.П. Яланська
До питання нових освітніх систем для навчання обдарованих дітей PDF
М.М. Янковчук