Том 3 (2009)

DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2009-3

Збірник наукових статей

Зміст

Статті

Реалістичність буття особистості PDF
С.Д. Максименко
Організація самостійної діяльності старшокласника з фізики у системі розвитку пізнавальної самостійності PDF
П.С. Атаманчук, Т.П. Поведа
Розвиток творчого сприймання на етапі дитинства PDF
І.М. Біла
Психологічний аналіз сприйняття поезії старшими дошкільниками PDF
Н.А. Ваганова
Психологічне вивчення складових становлення моральних якостей в учнів допоміжної школи PDF
О.М. Вержиховська
Розумова відсталість як психолого– педагогічна проблема PDF
О.В. Гаврилов
Соціально–економічні аспекти гендерної асиметрії PDF
Т.В. Говорун
Роль уяви та уявлень в процесі розвитку понятійного мислення PDF
В.О. Горбачов
Концептуальні засади дослідження соціально–психологічних детермінант становлення суб’єкта економічної соціалізації PDF
Н.М. Дембицька
Особистісна зрілість як акме особистості психолога–професіонала PDF
Н.М. Дідик
Психологічні умови розвитку самоконтролю поведінки депривованих підлітків у неформальних об’єднаннях PDF
О.В. Зонтов
Порівняльний аналіз та підсумкове узагальнення одержаних результатів внаслідок впровадження програми “Самопрезентація як засіб персоналізації особистості” PDF
О.М. Капустюк
Організація спільної діяльності студентів у процесі вивчення іноземної мови: психологічний аспект PDF
І.В. Коваль
У статті розкриті особливості музичного виховання учнів з розумовою відсталістю, зокрема звертається увага на ефективність проведення музичних занять у допоміжній школі. PDF
А.В. Козак
Особливості становлення мисленнєвої діяльності у дітей PDF
О.Л. Копилова
Сучасні підходи до вивчення комунікативної компетентності особистості PDF
О.М. Корніяка
Розгляд методу контент–аналізу з погляду кількісно–якісних технік проведення PDF
Т.В. Кравчина
Психолінгвістичні аспекти навчання іноземної мови дорослої аудиторії PDF
Ю.М. Крилова-Грек
Образ і картина світу як чинники самодетермінації особистості PDF
Г.В. Куценко
Психолого–педагогічні особливості мотивації майбутнього вчителя музики до професійного зростання в процесі неперервної освіти PDF
В.М. Лабунець
Особливості становлення моральних цінностей у процесі соціалізації особистості юнацького віку PDF
Н.П. Максимчук, І.М. Палилюлько
Пізнавальна діяльність учнів різного шкільного віку у навчанні PDF
Л.В. Мар’яненко
Формування готовності майбутнього вчителя музики до педагогічної діяльності у шкільному народно– інструментальному колективі PDF
І.Г. Маринін
Психологічні чинники саморозвитку старшокласників та шляхи активізації цього процесу в умовах навчання PDF
О.Л. Мерзлякова
Організація самостійної роботи учнів у процесі оволодіння іноземною мовою: урахування вікових особливостей PDF
Л.А. Онуфрієва
Особистісна зорієнтованість освітнього процесу як вирішальний фактор його гуманізації PDF
В.С. Пастушенко
К вопросу о восприятии информации личностью PDF
А.С. Полякова
Структура та сприймання реклами PDF
Л.М. Попович
Проблема зв’язку навчання й когнітивного розвитку PDF
С.О. Ренке
Значення біологічних теорій у формуванні девіантності PDF
Н.О. Рогожинська
Психологічні умови виникнення конфліктів між педагогами і дітьми PDF
І.Л. Рудзевич
Роль психічної саморегуляції та її стильові особливості у процесах оволодіння студентами фахом у професіях типу “Людина – людина” PDF
Ю.В. Серьогін
Аналіз проблеми акцентуацій і психопатій у психолого−педагогічній літературі PDF
Л.А. Терещенко
Соціально–психологічні особливості мотивації працівників вищих навчальних закладів в умовах змін PDF
О.С. Толков
Життєвий шлях В. Райха і запропонований ним метод тілесно– орієнтованої психотерапії PDF
А.І. Шинкарюк, В.А. Шинкарюк, Р.Т. Сімко
Інтернет як особлива сфера віртуальної комунікації PDF
Ю.В. Шипіцина
Дослідження ідентичності старшокласників в контексті сімейної системи PDF
Т.М. Яблонська
Діапазон сприйняття обдарованості: до виховання обдарованих дітей PDF
М.М. Янковчук