Про журнал

Процес рецензування

Статті та переклади статей, що надходять до редакції, після попереднього відбору головним редактором проходять подвійне сліпе рецензування: рецензенти не знають хто є автором, автори не знають, хто є рецензентами. Головний редактор обирає для кожного матеріалу двох рецензентів. До рецензування можуть залучатись як члени редколегії, так і незалежні експерти.

 

Редколегія прагне забезпечити авторам своєчасну відповідь (від одного до трьох місяців).

 

Рецензенти оцінюють відповідність матеріалу тематиці журналу, оригінальність, значущість поставленої проблеми та її зв’язок з актуальними дискусіями в теорії та філософії права, відповідність сучасному рівневі досліджень і наукову новизну/інші ознаки наукової значущості.

 

Редакція інформує автора про результати рецензування:

(а) матеріал рекомендовано до друку в теперішньому вигляді;

(б) матеріал рекомендовано до друку після усунення деяких недоліків;

(в) матеріал рекомендовано до друку після усунення деяких недоліків і повторного рецензування;

(г) матеріал відхилено.

 

Рішення щодо публікації літературних оглядів, рецензій та матеріалів, що містять інформацію про наукові події, ухвалюється редакцією без рецензування.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Мета і завдання журналу

Філософія права і загальна теорія права – це журнал, присвячений фундаментальним проблемам юриспруденції. Наша мета – сприяти розвиткові фундаментального знання про право через створення майданчика для актуальних дискусій та обміну новими ідеями в цій царині, а також інтеграцію вітчизняної думки у світовий філософсько-правовий дискурс. Сподіваємось, що розвиток відповідного інтелектуального простору сприятиме фундаменталізації юридичної освіти та зростанню значущості права в суспільстві.

 

Ми ставимо перед собою такі завдання:

  • публікація результатів самостійних досліджень, присвячених фундаментальному знанню про право;
  • підтримання актуальних дискусій в означеній царині;
  • дослідження творчості класиків філософсько-правової та теоретико-правової думки;
  • ознайомлення читачів з творчістю найвідоміших представників сучасної фундаментальної юриспруденції;
  • сповіщення про значущі події в царині філософії права і загальної теорії права;
  • розвиток діалогу між філософією та юриспруденцією.

 

Академічна доброчесність

Категоричною вимогою до авторів журналу та їх наукових праць, що пропонуються до публікації в журналі, є додержання стандартів академічної доброчесності, передовсім відсутність у цих працях ознак академічного плагіату. У цій сфері редколегія керується нормами, принципами та рекомендаціями, визначеними Code of Conduct for Editors, створеного Комітетом з етики публікації (COPE), а також такими документами:

Законом України «Про освіту» від 05.09.2017 р. (із змінами), зокрема ст. 42 «Академічна доброчесність» та ст. 54 «Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу» цього Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

- Рекомендаціями щодо запобігання академічного плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо) (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-8681 від 15.08.2018 р.) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v8681729-18/sp:max100#n11

Рекомендаціями для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності, затвердженими рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29.10.2019 р., протокол № 11 https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%96%CC%88_%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2.pdf

Методичними рекомендаціями для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності, підготовленими в рамках діяльності Проекту сприяння академічної доброчесності — SAIUP, що впроваджується Американськими Радами з міжнародної освіти https://drive.google.com/file/d/1IJtjefmfqO1uNCn4p9cT5g6_58h0Cxq9/view

- Розширеним глосарієм термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 р. https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2018/10/25/glyusariy.pdf

Академічна доброчесність — сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень (ч. 1 ст. 42 Закону України «Про освіту»).

Однією з форм порушення академічної доброчесності є академічний плагіат, тобто оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства (ч. 4 ст. 42 Закону України «Про освіту»).

Практика академічного плагіату, написання наукових праць від імені іншої особи за винагороду, обман щодо авторства наукового дослідження є абсолютно неприпустимими, руйнівними для іміджу юридичної науки в очах усіх членів наукової та освітньої спільноти й суспільства загалом. Така практика суперечить редакційній політиці журналу, попереджається та унеможливлюється редколегією всіма доступними засобами, передовсім шляхом мотивованої відмови у публікації тих наукових праць, що викликають обґрунтований сумнів щодо академічної доброчесності їх авторів.

Учасник

Видається коштом університету

Історія журналу

Журнал заснований у січні 2012 р. як додаток до юридичного журналу «Право України», співзасновниками якого були Національна академія правових наук України, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (зараз – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура України, Міністерство юстиції України, Спілка адвокатів України. Наказом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2014 р., науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» було внесено до переліку фахових видань у галузі юридичних наук. Відповідно до Ліцензійної угоди від 16 травня 2013 видання включено до Міжнародної наукометричної бази даних «EBSCO Publishing, Inc.» (США), у 2015 році – до наукометричної бази «Index Copernicus International» (Польща). Вийшло 10 випусків журналу.

У квітні 2019 року науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» був зареєстрований як окреме видання, засновником і видавцем якого є Національний університет імені Ярослава Мудрого. Видається змішаними мовами: українською, російською, англійською двічі на рік.

Журнал продовжує практику фахового обговорення фундаментальних проблем права як надважливого соціального і духовного феномена. Географія його авторів традиційно охоплює як відомі центри вітчизняної філософсько-правової й теоретико-правової думки (Дніпро, Київ, Львів, Одеса, Харків, Ужгород), так і університети зарубіжних країн (Австралія, Аргентина, Білорусь, Велика Британія, Естонія, Канада, Литва, Нідерланди, Німеччина, Польща, Росія, США та ін.).