Forensic and pharmaceutical approaches to study the problem of availability of drugs’ circulation for HIV/AIDS patients based on pharmaceutical law

Authors

DOI:

https://doi.org/10.22141/2306-2436.7.1.2018.137726

Keywords:

pharmaceutical law, forensic pharmacy, circulation, access, medicines, drugs, HIV/AIDS, patient

Abstract

Background. The article is devoted to the problem of the prevalence of HIV infection and the availability of antiretroviral drugs for HIV/AIDS patients. The purpose of the study was the development of forensic and pharmaceutical approaches to the study of the problem of the availability of drugs’ circulation for HIV/AIDS patients based on pharmaceutical law. Materials and methods. During the study used the existing normative and legal, instructive and methodological documents, Internet resources. Also used the legal, documentary, forensic and pharmaceutical, comparative and graphic methods of analysis. Results. The article provides normative and legal analysis of the turnover of antiretroviral drugs, on the basis of which it has been established that among the 22 drugs used in antiretroviral therapy for HIV infection in adults and adolescents, only 6 entered into valid regulatory acts, of which 4 are monocomponent (Efavirenz, Zidovudine, Lamivudine, Tenofovir disoproxil) and 2 combination drugs (Tenofovir disoproxil + Lamivudine + Efavirenz, Tenofovir disoproxil + Emtricitabine + Efavirenz). Characterization of registered antiretroviral drugs for pharmaceutical provision of antiretroviral therapy for HIV infection in adults and adolescents has made it possible to establish their marketing indicators regarding the turnover in the pharmaceutical market of Ukraine and to work out a forensic and pharmaceutical indicator of the availability of turnover - a control regime. It was determined that the drugs under study in the clinic-pharmacological group belong to the ATC code J05A with three subcodes (J05AG, J05AF, J05AR) of the ATH system. The classification-legal and nomenclature-legal groups of antiretroviral drugs based on pharmaceutical law have been established to increase the level of pharmaceutical support for patients with HIV/AIDS. Conclusions. Forensic and pharmaceutical study of the problem of the availability of antiretroviral drugs for HIV/AIDS patients shows the need for further work in this direction. Reviewed the ways of increasing the availability of antiretroviral drugs for all nomenclature-legal and classification-legal groups for patients with HIV/AIDS.

References

Борьба с ВИЧ/СПИДом [Электронный ресурс] // Сайт ООН, 2015. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/aids/.

Конституція України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/254к/96-вр.

International Conventhion on Civil and Political Rights [Electronic resource] // United Nations. – Access: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en.

До проблеми незаконного обігу психоактивних речовин в аспекті коморбізму з ВІЛ-інфекцією на засадах медичного та фармацевтичного права / В.В. Шаповалов (доц.), І. К. Сосін, В. О. Шаповалова, В.В. Шаповалов, О. В. Семенькова // Український вісник психоневрології. – 2015. – Т. 23, вип. 3 (84), додаток. – С. 107–112.

Лекарственные средства в неврологии, психиатрии и наркологии / Под ред. В. А. Шаповаловой, П.В. Волошина, А. В. Стефанова, И. М. Трахтенберга, В.В. Шаповалова. – Х.:Лінський І. В. Офіційні дані медичної статистики і судової фармації у вивченні причинно-наслідкових зв’язків поширеності серед громадян наркотичної залежності та ВІЛ/СНІДУ / І. В. Лінський, В. В. Шаповалов // Слобожанські читання. Фармацевтичне і медичне право України: інновації, якість, безпека і перспективи розвитку фармацевтичного (провізорського) самоврядування : матеріали ХІІ наук.-практ. конф. за участю міжнар. спец., 19–20 листоп. 2015 р. – Х.: ФОП Сногінова О.Є., 2015. – С. 161–168.

Организация оборота лекарственных средств в США (FDA) с позиции фармацевтического права [Электронный ресурс] / В. А. Шаповалова, В. В. Шаповалов, О. В. Семенькова, Н. Г. Малинина // Научный взгляд в будущее. – 2016. – Т. 7, вып. 1. (1). – С. 4–9. – Режим доступу: www.sworld.com.ua/nvvb/n116-7.pdf.

Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Принята резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 года [Электронный ресурс] // Сайт ООН, 2000. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml.

Консультації з підвищення якості послуг з профілактики ВІЛ, лікування, догляду та підтримки для людей, які вживають ін’єкційні наркотики [Електронний ресурс] // Об’єднана програма ООН з ВІЛ/СНІД в Україні, 2014. – Режим доступу:http://www.unaids.org.ua/uk/news/1568.

Павлюк П.О. Про епідемічну ситуацію з ВІЛ-інфекції / П. О. Павлюк, В. М. Бутенко [Електронний ресурс] // Хіміо- та імунотерапія інфекційних хвороб: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (18-19 травня 2010 р., м. Суми) / Ред. кол.: М.Д. Чемич, Н. І. Ільїна, Т. П. Бинда та ін. – Суми: Вид-во СумДУ. – 2010. – 140 с. – Сайт «Асоціації Інфекціоністів Сумщини». – Режим доступу: http://infectolog.org.ua/conf2008/78-tezi-2010.html.

СПИД и Днепропетровщина: ситуация ухудшается [Электронный ресурс] // Сайт «gorod.dp.ua»: ЧАО «Сегодня Мультимедиа», 2014. – Режим доступа: http://gorod.dp.ua/news/92842.

Угода про програмний грант між Глобальним фондом з боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією («Глобальний фонд») та Міністерством охорони здоров’я України («Основний реципієнт») [Електронний ресурс] // Информационо-правовой портал «Законы Украины», 2015. – Режим доступу: http://www.uazakon.com/documents/date_1v/pg_ijnwoq.htm.

Щербінська А. М. Медичні аспекти проблеми ВІЛ/СНІД в Україні [Електронний ресурс] // Мистецтво лікування. – № 2 (26), 2006. – Режим доступу:http://m-l.com.ua/?aid=724.

Кримінальний Кодекс України: Науково-практичний коментар // Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.В. Гавриш та ін.; за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – К.: Концерн «Видавнічий Дім «Ін Юре», 2003. – 1196 с.

Наказ МОЗ України від 12.03.2008 р. за № 122 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23.02.2000 року №33» «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» [Електронний ресурс] // Інформаційне агентство «ЛІГА:ЗАКОН», 2015. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MOZ8319.html.

Показник смертності від СНІДу в Харківській області [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Харківської обласної державної адміністрації, 2014. – Режим доступу: http://kharkivoda.gov.ua/uk/news/view/id/23181.

Шепітько В.Ю. Керівництво з розслідування злочинів: науково-практичний посібник // Кол. авторів В.Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін.: За ред. В. Ю. Шепітько. – Х.: Одіссей, 2009. – 960 с.

На фінансування профілактики і лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Харківської обласної державної адміністрації, 2014. – Режим доступу: http://kharkivoda.gov.ua/uk/news/view/id/23192.

Неінфекційні захворювання: організація профілактики, зміцнення здоров’я та медико-фармацевтичного забезпечення в Україні / О. В. Галацан, О. О. Полупан, В. О. Шаповалова, Г. В. Бондарчук // Український вісник психоневрології. – 2015. – Т. 23, вип. 3 (84), додаток. – С. 132–138.

Постконтактна профілактика ВІЛ-інфекції у медичних працівників / О. О. Лобанов, М. Д. Чемич, І.О. Троцька [Електронний ресурс] // Хіміо- та імунотерапія інфекційних хвороб: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (18-19 травня 2010 р., м. Суми) / Ред. кол.: М. Д. Чемич, Н. І. Ільїна, Т.П. Бинда та ін. – Суми: Вид-во СумДУ. – 2010. – 140 с. – Сайт «Асоціації Інфекціоністів Сумщини» – Режим доступу: http://infectolog.org.ua/conf2008/78-tezi-2010.htmlhttp://infectolog.org.ua/conf2008/78-tezi-2010.html.

Юдина О. Днепропетровщина – украинский лидер по СПИДу [Электронный ресурс] // Газета «Горожанин», 2014. – Режим доступа: http://gazeta.dp.ua/read/strashno_dnepropetrovshina_ukrainskiy_lider_po_spidu.

Доступность наркотических анальгетиков в рамках формулярной системы России и Украины с позиции фармацевтического права / В.А. Шаповалова, В.В. Шаповалов, В.В. Шаповалов, О.В. Терехова // Фармация. – 2015. – №5. – С. 15–19.

Фармацевтичне право в наркології // За ред. В.О. Шаповалової, І.К. Сосіна, В.В. Шаповалова. – Х.: Факт, 2004. – 800 с.

Hoffmann С. Perspective antiretroviral therapy [Electronic resource] / С. Hoffmann // Hivbook. – 2011. – Access: http://hivbook.com/2011/10/29/art-2011/.

Лисенко Н.А. Особливості питання реабілітації хворих на ВІЛ-інфекцію / Н. А. Лисенко, О. П. Панченко [Електронний ресурс] // Хіміо- та імунотерапія інфекційних хвороб: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (18-19 травня 2010 р., м. Суми) / Ред. кол.: М. Д. Чемич, Н. І. Ільїна, Т. П. Бинда та ін. – Суми: Вид-во СумДУ. – 2010. – 140 с. – Сайт «Асоціації Інфекціоністів Сумщини». – Режим доступу: http://infectolog.org.ua/conf2008/78-tezi-2010.html.

Піддубна А. І. Стратегія прайм-буст у контексті вакцинації проти ВІЛ/СНІДу / А. І. Піддубна [Електронний ресурс] // Хіміо- та імунотерапія інфекційних хвороб: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (18-19 травня 2010 р., м. Суми) / Ред. кол.: М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, Т.П. Бинда та ін. – Суми: Вид-во СумДУ. – 2010. – 140 с. – Сайт «Асоціації інфекціоністів Сумщини». – Режим доступу: http://infectolog.org.ua/conf2008/78-tezi-2010.html.

Труднощі в діагностиці та лікуванні вісцерального лейшманіозу в поєднанні з ВІЛ-інфекцією [М.Д. Чемич, І. О. Троцька, Н. О. Зарічанська та ін.] [Електронний ресурс] // Хіміо- та імунотерапія інфекційних хвороб: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (18-19 травня 2010 р., м. Суми) / Ред. кол.: М. Д. Чемич, Н. І. Ільїна, Т. П. Бинда та ін. – Суми: Вид-во СумДУ. – 2010. – 140 с. – Сайт «Асоціації інфекціоністів Сумщини». – Режим доступу: http://infectolog.org.ua/conf2008/78-tezi-2010.html.

Issue

Section

Technology of medicines and organization of pharmaceutical business