(1)
Kovach, I. .; Varzhapetian, S. .; Bunyatyan, K. .; Reyzvikh, O.; Babenya, A. .; Strogonova , T. . Microbial Landscape and Immune Status in Maxillary Sinusitis of Stomatogenic Origin. Med. perspekt. 2021, 26, 145-151.